Numeron 4/2006 sisällysluettelo | muut numerot | Vapaa-ajattelijain liitto


Vapaa Ajattelija 4 - 2006

62. vuosikerta

Kantelu pani uskonnon ja et-opetuksen ohjeet uusiksiApulaisoikeusasiamiehen vaatimuksesta Opetushallitus uusi keväällä koulujen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevia ohjeitaan. Asiasta oikeusasiamiehelle kannellut dosentti Jouni Luukkainen kertoo ohessa, miksi kantelu tehtiin ja miten Opetushallituksen ohjeet muuttuivat kantelun seurauksena.

Kantelin syyskuussa 2003 eduskunnan oikeusasiamiehelle Helsingin ja Espoon kaupunkien tavoista toteuttaa 1.8.2003 voimaan tulleet uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevat uudet lait sekä perustuslain säännöksen, jonka mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Eduskunta oli lakien käsittelyn yhteydessä ottanut kantaa myös koulujen uskonnollisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Opetushallitus oli kesäkuussa 2003 antanut asiasta peruskoulua ja lukiota koskevat ohjeet. Arvosteluni kohdistui myös näihin ohjeisiin sekä välillisesti että suoraan. Lisätietoa olin hankkinut Helsingin ja Tampereen kaupunkien järjestämistä koulutustilaisuuksista, ja olin käynyt sähköpostikirjeenvaihtoa eri tahojen kanssa.

Peruskoulua koskevista Opetushallituksen ohjeista oli jo heinäkuussa 2003 oikeusasiamiehelle kannellut helsinkiläisen Roihuvuoren ala-asteen koulun rehtori Satu Honkala. Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio ratkaisi asian kesäkuussa 2005 ja vaati Opetushallitusta uusimaan ohjeensa, minkä se tekikin maaliskuussa 2006.

Syksyllä 2003 Helsinki ja Espoo sekä Opetushallitus olivat antaneet asiasta omat selvityksensä ja lausuntonsa, joihin sekä minä että Honkala olimme antaneet omat vastineemme. Honkala oli myös ollut muuten yhteydessä kanteluasioittemme valmistelijaan. Maaliskuussa 2005 Opetushallitus antoi vielä lisäselvityksen ja -lausunnon kanteluistamme.

Tarkastelen seuraavassa asiakohdittain ongelmallisia seikkoja Opetushallituksen vanhoissa tai uusissa ohjeissa sekä vastaavissa käytännöissä.

Uskonnolliset tilaisuudet

Uusien ohjeiden mukaan peruskoulussa oppilaan huoltaja ja lukiossa opiskelija itse voi ilmoittaa, että oppilas/hän ei omantunnonsyistä osallistu uskonnolliseen päivänavaukseen, jumalanpalvelukseen tai muuhun sellaiseen uskonnolliseen tilaisuuteen. Vanhojen ohjeiden mukaan lähtökohtana voitiin pitää, ettei oman uskonnollisen yhdyskunnan tilaisuudesta voi vapautua, jolloin vapautumiseen tarvittiin perusteltu syy. Mutta nämä rajoitukset olivat perustuslain ja eduskunnan kannanottojen vastaisia, kuten osoitin kanteluideni liitteenä olleessa pikku tutkielmassani (VA 6/2003).

Kieltäytyminen vakaumuksen perusteella on ilmoitusasia, kuten Honkala suoraan omassa kantelussaan totesi. Minuun nimeltä viitaten, mutta muuten sen kummemmin perustelematta Opetushallitus lisälausunnossaan maaliskuussa 2005 myönsikin, että sen näkemyksen mukaan omantunnonsyiden sisältöä ei tarvitse kertoa tarkemmin. Apulaisoikeusasiamies Rautio yhtyi tähän Opetushallituksen kantaan.

Mielestäni kieltäytymisestä on voitava ilmoittaa kirjallisesti, ja oppilaan omantunnon on riitettävä huoltajan niin katsoessa. Toivottavasti näin aina on, vaikka uudetkin ohjeet jättävät ilmoituksen muodosta päättämisen paikalliseksi.

Helsingissä oman uskonnollisen yhdyskunnan tilaisuuksista kieltäytymiseen ohjeistettiin vuonna 2003 keskustelu rehtorin kanssa, ja omantunnon syy katsottiin riittäväksi, kun oppilaan huoltajalla/opiskelijalla on selkeä vakaumus. Siis pyrkimys vakaumuksen selkiytymiseen ei muka olisi vielä syyksi käynyt, kuten kanteluissani huomautin.

Nyt lomakkeessa kysytään yksinkertaisesti kyllä/ei-vastausvaihtoehdoin: "Osallistuuko oppilas oman uskonnon mukaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin?" Tukahduttavaa keskustelukäytäntöä, joka mahdollisesti oli kirkollisten yhdyshenkilöiden ajama, ei kuulemani mukaan koskaan ryhdyttykään noudattamaan.

Koulun juhlat

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan koulun juhlia ei niiden mahdollisten uskonnollisten osien tähden voi pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina. Mutta silti käytännössä juhlista tai niiden osista on vakaumussyistä kieltäydytty ilman perustuslain turvaakin, ja on edelleen voitava, kuten Honkala esitti.

Uudet ohjeet tunnustavat nyt tämän. Niiden mukaan tarvittaessa oppilaan huoltajien tai opiskelijan kanssa voidaan sopia oppilasta/opiskelijaa koskevista yksilöllisistä järjestelyistä ja mahdollisesta vaihtoehtoisesta toiminnasta.

Rautio ei vaatinut tätä parannusta, kuten ei olisi voinutkaan. Itse en myöskään osannut tästä asiasta kannella, koska kieltäytyminen jäi mielestäni puhtaasti kansalaisrohkeuden varaan.

Olettamana elämänkatsomustieto

Uusien lakien mukaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle/opiskelijalle opetetaan elämänkatsomustietoa, ellei huoltaja ilmoita oppilasta tai opiskelija itse ilmoittaudu enemmistön uskonnollisen yhdyskunnan uskonnon opetukseen. Vanhan uskonnonvapauslain aikana oikeus elämänkatsomustiedon opetukseen syntyi vasta huoltajan vaadittua oppilaalle/opiskelijalle vapautuksen uskonnonopetuksesta.

Mitään kodin ilmoitusta uskonnonopetuksesta elämänkatsomustiedon opetukseen siirtymiseen ei siis olisi tarvittu lakien muuttuessa 1.8.2003, vaan siirron olisi pitänyt tapahtua viran puolesta. Mutta Opetushallituksen vanhat ohjeet sanoivatkin nurinkurisesti, että ilmoitusta ei tarvita uskonnonopetuksen jatkumiseen! Ohjeet puolustivat uskonnonopetusta koskevien valintojen pysyvyyttä, ja rinnastivat tilanteen perusteetta varsinaisiin ainevalintoihin.

Ohjeet viittasivat (kahdeksanvuotiseen) siirtymäaikaan, josta ei laeissa eikä niiden valmistelussa kuitenkaan ollut mitään puhetta. Helsingissä ja Espoossa ongelma koski kaikkia muita evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomia kuin koulutulokkaita ja lukion aloittavia, sillä tiedotteita ja lomakkeita ei heille jaettu.

Uusien ohjeiden mukaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kannanoton perusteella evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomien (mutta sen uskonnonopetuksessa olevien) peruskoulun oppilaiden huoltajille tulee tiedottaa, että näiden tulee erikseen ilmoittaa, mihin opetukseen oppilas jatkossa osallistuu.

Tämä on mielestäni siedettävä tulos tässä hyvin tärkeässä kysymyksessä, mutta näin asian olisi tullut olla jo vanhoissa ohjeissa ja koulujen käytännöissä.

Lukioon tuli vastaavat uudet ohjeet, vaikka aika onkin jo ajanut asian ohi. Vuonna 2003 Helsinki ja Espoo tiedottivat lukion aiemmin aloittaneille heidän uudesta päätösvallastaan vasta sitä vaadittuani.

Helsingissä on toukokuussa 2006 tehty Opetushallituksen ohjeiden mukainen kysely 4. - 6. vuosiluokilla olleiden oppilaiden huoltajille selityksin, että nämä oppilaat olivat aloittaneet koulunsa jo ennen uusien lakien voimaantuloa. Mutta entä ylemmät vuosiluokat? Mitkään Helsingin ohjeistukset eivät ainakaan kerro, että syksyinä 2003 - 2005 säännöllinen kysely olisi muka kattanut, paitsi koulutulokkaat, myös 7. vuosiluokan aloittaneet. Ei sellaista Helsinki väittänyt oikeusasiamiehellekään.

KHO:n päätös vaikutti

Edellisessä kohdassa kerrottuun Opetushallituksen ohjeiden korjaukseen eivät viime kädessä johtaneet koululait itse, vaan eräässä niiden tulkintakysymyksessä tärkeän ennakkoratkaisun antava korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2004:99, jonka mukaan toinen huoltajista ei toisen huoltajan vastustaessa voi pätevästi tehdä laissa tarkoitettua ilmoitusta uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattoman lapsen osallistumisesta uskonnonopetukseen (VA 6/2004).

Lisälausunnossaan Opetushallitus nimittäin katsoi, että tästä laintulkinnasta voitaneen päätellä, että uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osalta uskonnonopetukseen edelleen osallistuminen olisi edellyttänyt huoltajien nimenomaista tahdonilmaisua. Opetushallitus myönsi, että sen ohjeet kaipasivat täsmennystä tältä osin, ja Rautio yhtyi tähän. Honkala oli omasta puolestaan varmistanut, että KHO:n ratkaisu tuli pöydälle.

Uusien ohjeiden mukaan kysely mahdollisesta uskonnonopetuksesta tarvitaan, hyvä. Mutta kysellä pitäisi molemmilta huoltajilta! Kuitenkin Opetushallituksen uudet ohjeet vaikenevat tästä KHO:n tulkinnasta. Nyt perusopetuksen järjestäjät, koulut ja huoltajat eivät saa ohjeista tietää, että myös mahdollisesta uskonnon opetukseen osallistumisesta huoltajien tulee päättää yhdessä kuten lakien mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta ja lapsen huollosta yleensäkin ja lapsen tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista nimenomaan vain yhdessä. Päinvastoin, muualla ohjeissa puhutaan jatkuvasti yksikössä huoltajasta.

Opetushallitus jätti siis ilmeisen tarkoitushakuisesti KHO-kysymyksessä hoitamatta tehokkaan tiedotustoimintansa, vaikka se on tämän verovaroin tehtäväkseen ottanut ja vaikka KHO:n päätöksellä oli suuri merkitys jopa sille itselleen. Siksi heti maaliskuussa 2006 kantelin eduskunnan oikeusasiamiehelle tästä uusien ohjeiden harhaanjohtavasta puutteesta. Kirjoitin aiheesta myös Opettaja-lehdessä 16.6.2006.

Oman uskonnon opetus

Lain mukaan muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuin valtionkirkkoihin kuuluvan oppilaan huoltaja voi pyytää oppilaalle oman uskonnon opetusta, ja kolmesta oppilaasta esitetystä pyynnöstä opetus on järjestettävä. Kanteluissani vaadin, että jos opetus muiden pyynnöstä järjestetään, niin toisaalta ei siihen eikä muuhunkaan uskonnonopetukseen ole pakko osallistua ja toisaalta silloin ei saa osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen.

Tällä ajoin sitä, että oppilaalle jäisi siten hyödyllinen oikeus ja velvollisuus osallistua koulun muuhun opetukseen tai ohjattuun toimintaan. Mutta ennen kaikkea tahdoin suojata elämänkatsomustiedon opetusta nyt, kun sitä voi uuden lain mukaan huoltaja pyytää uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta. Aineen oppitunnit ja opetussuunnitelma eivät saa vaarantua siihen osallistuvien uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien tähden.

Honkalakin korosti, Opetushallitus myönsi ja Rautio vahvisti, että sana pyyntö ei tarkoita velvollisuutta, vaikka lain mukaan kuitenkin uskonto (ellei sitä korvata koulun ulkopuolella) tai elämänkatsomustieto on pakollinen oppiaine.

Mutta toisaalta Helsingin ja Espoon kaupunkien kautta tiedokseni välittynyt Opetushallituksen kanta on, että huoltajan on lupa olla pitämättä edes oman uskonnollisen (vähemmistö-)yhdyskunnan mukaista uskonnonopetusta omana - käytännössä erityisesti islamin - ja siksi elämänkatsomustiedon valinta olisi vapaa. Opetushallituksen uudet ohjeet ovat tämän mukaiset.

Opetushallitus piti tarpeellisena ja Rautio katsoi sen oikeaksi, että perusopetus- ja lukiolakeja täsmennettäisiin tältä osin. Opetusministeriö ryhtyykin syksyllä 2006 valmistelemaan lainmuutoksia. En tiedä, millaisia täsmennykset olisivat, mutta joka tapauksessa ateistien on silloin mielestäni puolustettava elämänkatsomustietoa ensisijaisesti uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien oppiaineena.

Uusien lakien mukaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös sellaiseen muuhun kuin enemmistön uskonnonopetukseen, joka hänen saamansa kasvatuksen ja hänen kulttuuritaustansa perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan. Mielestäni on muistettava erityisesti maahanmuuttajaperheiden tapauksessa, että ei ole ulkopuolisen asia koskaan itse sanoa, että sellainen olisi tilanne. Lukiolaisen suhteen ei myöskään huoltajien.

Opettajan kelpoisuus

Laki ei enää edellytä evankelisluterilaista tai ortodoksista uskontoa opettavalta asianomaisen kirkon jäsenyyttä. Sen sijasta mitä tahansa uskontoa opettavalta vaaditaan aineenhallinta, ohjeissa todetaan. Satu Honkala esitti kantelussaan huolestumisensa, että luokanopettaja voitaisiin pakottaa opettamaan uskontoa ja erityisesti vähemmistöuskontoja vastoin vakaumustaan yleisen opettajankelpoisuutensa tähden. Hänen mukaansa asiansa kansainvälisiin ihmisoikeuselimiin vieminen voisi silloin tulla kyseeseen.

Mallista voi olla huolestuttavia seurauksia myös oppilaille. Etelä-Suomen lääninhallitus huomautti hiljan Askolan kuntaa siitä, että ortodoksisen uskonnon opetus oli annettu vailla muodollista pätevyyttä oleville luokan- ja aineenopettajille, vaikka päteviäkin olisi ollut tarjolla, ja että käytännössä opetus silloin tapahtui samassa luokkatilassa kuin enemmistön uskonnon mukainen opetus.

Pätevien elämänkatsomustiedon opettajien vaatimisessa ei valitettavasti olisi uutta. Mutta on syytä kysyä, opetetaanko elämänkatsomustietoakin joskus samassa tilassa samaan aikaan kuin uskontoa.

Kouluhenkilöstön asema

Honkala esitti, että ongelma on myös opettajan pakottaminen osallistumaan uskonnonharjoittamiseen ja sen ohjaamiseen.

Uudet Opetushallituksen ohjeet kertovat nyt Raution esityksestä kokonaan sen, eivätkä vain osittain kuten vanhat, mitä vakaumuksen vastaisesta virkatehtävästä lausuttiin perusoikeusuudistuksen valmistelussa 1993: yleistä kieltäytymisoikeutta ei ole, vaan ongelmat on pyrittävä ratkaisemaan työnjaollisin ja hallinnollisin järjestelyin tapauskohtaisesti.

Ellei se auta, on mielestäni sitten turvauduttava kansalaisrohkeuteen.

Kanteluasiakirjat on luettavissa internet-osoitteessa www.ateistit.fi/kantelutJouni Luukkainen


Kirjoittaja on matematiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n puheenjohtajaNumeron 4/2006 sisällysluettelo | muut numerot | Vapaa-ajattelijain liitto