Vapaa Ajattelija 2-3/2004

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 2-3/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon


Janne VainioTodellisuus uskonnonvapauslain varjossa:


Pakkouskontoa PorissaUskonnonvapauslaki muuttui viime vuonna. Samalla uudistettiin laki perusopetuksesta, joka säätelee uskonnottomien lasten asemaa. Uuden lain mukaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat lapset on automaattisesti sijoitettava elämänkatsomustiedon opetukseen, eikä heitä enää voida pitää uskonnonopetuksessa, jolleivät lasten huoltajat toisin ilmoita.

Käytännössä periaate on osoittautunut kuolleeksi kirjaimeksi. Kristinuskon laiton pakkosyöttö jatkuu kuten ennenkin; lukuisat ateistiperheet eri puolilla maata ovat joutuneet käymään sitkeää taistelua puolustaakseen lastensa ihmisoikeuksia. Kouluviranomaiset ovat vedonneet "siirtymävaiheeseen", josta ei kuitenkaan tässä kohdin ole laissa sanottu mitään. Uskonnottomat vanhemmat ovat yhä vaarassa menettää lastensa huoltajuuden vain siksi, etteivät he pakota lapsiaan rukoilemaan ja lukemaan uskontoläksyjä.Poliisit kimppuun lain noudattamisesta


Räikein esimerkki koululaitoksen harjoittamista lasten uskonnonvapauden loukkauksista löytyy Porista. Satakunnan vapaa-ajattelijoissa toimiva Sirpa Sarja, kahden uskonnottoman pojan (Arto, 9 ja Ilari, 12) äiti, on saanut poliisit niskaansa, kun hän on kieltäytynyt panemasta lapsiaan evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen, johon Kalaholman koulun rehtori Antti Saarikoski oli sijoittanut heidät omavaltaisella päätöksellään, jonka suulliseksi perusteluksi rehtori oli esittänyt oman kristillisen vakaumuksensa. Porin koulutoimenjohtaja Jari Leinonen on tehnyt lasten äidistä tutkintapyynnön, koska tämä on koulutoimen mielestä laiminlyönyt tehtävänsä huolehtia, että lapset täyttävät oppivelvollisuutensa.

Taustalla oli lasten äidin ja tämän Kaskisista kotoisin olevan ex-aviomiehen välinen huoltajuuskiista. Vanhemmilla on yhteishuoltajuus, mutta lasten uskonnoton asema on juridisesti täysin kiistaton, ja näin ollen perustuslain 11 § suojaa heitä osallistumasta vieraan uskonnon harjoittamiseen vastoin tahtoaan. Syksyllä 2003 lasten isä oli kuitenkin lähettänyt koululle kirjeen, jossa vaati lasten osallistumista uskonnonopetukseen ja koulun hartaustilaisuuksiin, jotta nämä saisivat "opetusta yhdestä yhteiskuntamme keskeisestä arvomaailman perustekijästä."

Rehtori ja koulutoimenjohtaja olivat molemmat tulkinneet tilanteen mielivaltaisesti siten, että huoltajien välillä vallitsi kiista lasten uskontokunnasta, ja katsoivat tällä tekaistulla perusteella, että lapset tuli yhä pitää enemmistötunnustuksen mukaisessa opetuksessa. Perusteena käytettiin valinnaisaineita koskevaa määräystä, jonka mukaan tilanteissa, joissa huoltajat eivät pääse yksimielisyyteen ainevalinnoista rehtori voi päättää asian parhaaksi katsomallaan tavalla. Peruste oli virheellinen, koska uskonto ja ET eivät ole valinnaisaineita, vaan kullekin katsomuskunnalle pakollisia aineita.Jumala auttoi huoltajuuskiistassa


Isä, joka oli eronnut kirkosta jo ennen vuonna 1999 tapahtunutta avioeroa, on nyt äidin arvion mukaan aloittanut pelin, jonka tavoitteena on saada lasten huoltajuus kokonaan itselleen. Isä oli itse ottanut lapset kirkosta pois, mutta vaati näille siitä huolimatta uskonnonopetusta. Marraskuussa 2003 isä oli pannut vireille huoltajuuskiistan vaatien lasten yksinhuoltajuutta sillä perusteella, ettei kasvatusperiaatteista päästä yhteisymmärrykseen. Viranomaisten (joista enemmistö on tiedetysti luterilaisia) silmissä isä on saanut itsensä näyttämään "hyvältä ihmiseltä", joka kantaa huolta lastensa uskonnollisesta kasvatuksesta.

Jos Sirpa saa tuomion lastensa kouluopetuksen laiminlyönnistä, hän saattaa olla heikoilla vaatiessaan huoltajuutensa säilyttämistä. Huoltajuuskiistassa avustanut asiamies Seppo Korkeamäki kehottikin häntä oman etunsa vuoksi laittamaan lapset edes väliaikaisesti uskontotunneille, jotta hän ei menettäisi lastensa huoltajuutta. Äidille on kuitenkin mahdoton ajatus pakottaa lapsiaan osallistumaan kristilliseen uskonnonharjoitukseen, koska he eivät usko jumalaan. "En voi tehdä lapsilleni tällaista vääryyttä."

Uskonnonvapauslain mukaan huoltajat päättävät lapsen uskonnollisesta asemasta yhdessä. 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa ei kuitenkaan voida muuttaa toiseksi (esimerkiksi uskonnottomasta luterilaiseksi) ilman hänen omaa suostumustaan, vaikka lapsen molemmat vanhemmat sitä yksimielisesti vaatisivat. Lisäksi tilanteessa, jossa lapsen uskontokunnasta ei ole mitään kiistaa huoltajien välillä, ei ole myöskään mitään perustuslain 11 §:n sallimaa mahdollisuutta pakottaa lasta harjoittamaan hänen asemalleen vieraan uskontokunnan mukaista uskontoa.Kristillinen armo vai lakihurskaus?


Lakia oli turha lukea rehtorille ja koulutoimenjohtajalle, joiden vakaumuksen mukaan lakipykälät ilmeisesti tulevat taivaasta. 7.10.2003 Sirpa Sarja jätti koulutuslautakunnalle valituskirjeen, jossa hän vetosi lastensa uskonnottomasta asemasta koituvaan oikeuteen siirtyä automaattisesti ET:n opetukseen. Lautakunta päätti 28.10.2003 koulutoimenjohtajan esityksen mukaisesti äänin 5-4, että lapset määrätään enemmistöuskonnon mukaiseen opetukseen, johon Kalaholman rehtori jo oli heidät sijoittanut.

Lautakunnan perusteluissa viitattiin uskonnonvapauslain 3 §:n 2. momentin viittaukseen lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, jonka mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät huoltajat yhdessä, jollei toisin ole päätetty. Lasten uskonnollisesta asemasta ei tässä tapauksessa ollut mitään kiistaa, joten peruste oli laiton. Todellisia motiiveja ei edes salailtu. Rehtori ilmoitti avoimesti olevansa evankelis-luterilainen. Valituksen esittelijänä toiminut Marja Oja kouluvirastosta lausui perusteluna suhtautumiselleen, että hän kyllä uskoo.

Sirpa valitti kouluviranomaisten epäasiallisesta käytöksestä lääninhallitukseen sekä Turun hallinto-oikeuteen. Lääninhallituksessa asia painettiin villaisella ilman ylempää valitusosoitetta. Valituksen käsittelijänä toiminut Riikka Jäntti ilmoitti jälleen valituksen jättäjälle uskovansa - antaen ymmärtää, että kyseessä oli viranomaisharkinnassa painava näkökohta etenkin, kun käsitellään uskonnottomien asioita.

Turun hallinto-oikeus ei käytännössä välittänyt laista sen enempää. Jumalan laki meni yhä Suomen perustuslain edelle. Hallinto-oikeuden päätöksessä siunattiin koulutuslautakunnan aikaisempi päätös.

Ongelma oli ollut vähällä ratketa perheen muuttaessa. Uuden Vähärauman koulun rehtori Jaana Kujansuu oli suhtautunut myötämielisesti ET-opetuksen järjestämiseen, ja koulutoimenjohtaja Leinosen aikaisemman kannan mukaan rehtorille kuuluikin tässä asiassa päätäntävalta oman harkintansa mukaan. Leinonen oli kuitenkin ottanut yhteyttä myös Kujansuuhun kieltäen järjestämästä Sirpa Sarjan lapsille ET-opetusta yhdessäkään Porin koulussa.Tukea vapaa-ajattelijoilta


Tässä vaiheessa Sirpa soitti Vapaa-ajattelijain liiton toimistoon, missä toiminnanjohtaja Paula Vasama neuvoi hänelle pätevän ihmisoikeusasianajaja Markku Fredmanin, joka laati hänelle valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hän oli asiasta yhteydessä myös liiton puheenjohtaja Erkki Hartikaiseen, jolla on pitkän linjan kokemusta aikaisemmista koulutoimen mielivaltaa koskevista valituksista.

Tapauksen johdosta porilainen kansanedustaja Mikko Elo (sd) teki eduskunnassa kirjallisen kysymyksen kirkkoon kuulumattomien lasten oikeuksista. Asia sai myös paikallista julkisuutta Satakunnan Kansassa (28.5.2004).

Kiistaa on herättänyt kysymys, voiko huoltajan (tässä tapauksessa isän) antamalla ilmoituksella olla juridisesti sitovaa merkitystä lapsen oppivelvollisuuden ja sen laiminlyömisen kannalta. Huoltajan ilmoituksen nojalla lapsi voi perusopetuslain 13 §:n mukaan osallistua enemmistölle opetettavaan uskonnonopetukseen, vaikkei hän kuuluisi mihinkään uskontokuntaan. Asianajaja Fredmanin mukaan ilmaisumuoto "voi" merkitsee, ettei uskonnottomalla lapsella tällaisessakaan tapauksessa ole uskonnonopetukseen mitään oppivelvollisuuden mukaista velvoitetta - eikä uskontotunneilta poisjääminen tällöin voi olla mikään laillinen peruste tuomita ketään oppivelvollisuuden suorittamista koskevan valvonnan laiminlyömisestä. Mikäli siis asemaltaan kiistattomasti uskonnoton lapsi jää pois uskontotunneilta, tulee hänet lain mukaan joka tapauksessa sijoittaa ET-opetukseen.

Suomen ratifioiman ihmisoikeussopimuksen mukaan "opetus koulussa määräytyy lapsen uskontokunnan mukaan" (yleissopimus lasten oikeuksista 2003, 14. artikla, 6. momentti). Koska perusopetuslain 13 §:ssä ei erikseen säädetä huoltajalle oikeutta velvoittaa lastaan muun kuin tämän oman uskontokunnan mukaiseen uskonnonopetukseen, 13 §:ää ei voitane laillisin perustein tulkita perustuslain ja maamme ratifioimien lainvoimaisten sopimuksien vastaisesti. Näin ollen laki ei anna huoltajalle mitään oikeutta määrätä uskonnotonta lasta uskonnonopetukseen, jollei lapsi itse siihen suostu. Lapsen uskontokunnasta huoltajat voivat päättää, mutta tähän heidän päätösvaltansa uskonnonopetuksen osalta rajoittuu.

Lapsi ei nykyisen lainsäädännön mukaan ole huoltajiensa omaisuutta vaan itsenäinen oikeussubjekti. Vanhemmilla on lapsiin valtuuksia vain lain säädöksien nojalla, ei mielivaltaisesti. Jos lapsen uskonnollinen asema on kiistaton, huoltajalla ei ole oikeutta kävellä tämän seikan ylitse.Rehtorit uskontopoliiseina?


Jos lakia voitaisiin todella tulkita niin, että huoltajien ollessa erimielisiä rehtori voi oman uskonnollisen vakaumuksensa mukaisesti päättää, osallistuuko lapsi uskonnon vai ET:n opetukseen, tilanne olisi Sirpa Sarjan mukaan absurdi. Käytännössä se merkitsisi, että kouluviranomaiset voisivat toimia paikallisina uskontopoliiseina jotka valvovat uskonnottomien lasten kasvattamista herran nuhteeseen. "Suomeen tulisi joukko maan sisäisiä uskontopakolaisia. Yhteishuoltajuudessa eläville avioerolapsille pitäisi säännönmukaisesti valita sellainen asuinpaikkakunta, jossa koulun rehtori on samaa mieltä uskonnottomien oikeuksista. Edes työpaikkaa uudella paikkakunnalla ei voisi ottaa vastaan ennen kuin on saanut paikallisen koulun rehtorilta kirjallisen vakuutuksen hänen kannastaan uskonasioihin."

Vaikutukset menisivät käytännössä vieläkin pidemmälle, koska tällöin yhteishuoltajuus mahdollistaisi aina sen, että jopa täysin uskonnottomat vanhemmat käyttäisivät "lapsen etua" imagopohjaisena lyömäaseena keräämällä itselleen viranomaisten silmissä irtopisteitä valmiudestaan olla hyvä uskontokasvattaja. "Käräjäoikeudet eivät voisi enää tehdä yhteishuoltajuuspäätöksiä kirkkoon kuulumattomien lasten osalta, koska niihin sisältyisi tulenarka riski huoltajuuskiistojen vireillepanosta käyttäen uskontokasvatusta muodollisena tekosyynä."

KHO:n päätöstä odotellessa huoltajuuskiista on jo todennäköisesti ratkennut. Asianajaja Fredman on vaatinut KHO:ta julistamaan Porin koulutuslautakunnan tekemän päätöksen täytäntöönpanokieltoon käsittelyn ajaksi, mutta tähänkään vaatimukseen ei toistaiseksi ole vastattu.Milloin mielenosoitus?


Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Hartikainen arvelee pessimistisesti Suomen viranomaisten pysyvän kannassaan loppuun asti. "Todennäköisesti asia tullaan ratkaisemaan vasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa." Sirpa Sarja peräänkuuluttaa vapaa-ajattelijoita tällä välin ryhtymään näkyvämpiin toimiin ihmisoikeuksiensa puolustamiseksi, kun tosiasia on, että evankelis-luterilaiselle enemmistölle uskonnottomien oikeudet ovat pelkkää ilmaa. "Tarvittaisiin mielenosoitus eduskuntatalon edustalla - vaatimuksena että kaikkia edes nykyisin voimassa olevia uskonnottomien laillisia oikeuksia noudatetaan."

Erityisen närkästynyt Sirpa on pseudohumanistisen suvaitsevuuden varjolla syötetystä kristillisestä kaksinaismoraalista, jonka vankeina jopa monet uskonnottomat edelleen ovat. "Vaikka Suomessa on uskonnonvapaus, asenteet ovat kuin Suomessa olisi uskontopakko; ’kyllä kaikki nyt johonkin uskovat’ on yleinen toteamus. Keskusteluissa meitä yritetään käännyttää, sen sijaan me emme saisi käännyttää uskovaisia. Tarvittaisiin joka kuntaan erillinen koulu kirkkoon kuulumattomille, että syrjintä saataisiin loppumaan."

Sirpa arvioi, ettei hänen tapauksensa ole ainoa uskonnottomiin kohdistettu ihmisoikeusloukkaus Porin alueella. Lain noudattamiseen ylipäätään suhtaudutaan viranomaisten taholta kuin laki olisi jätepaperia. Yli puolessa Porin kouluja ei edelleenkään ole ET-opetusta huolimatta uskonnottomien lasten määrästä; lisäksi koulutoimenjohtaja Leinonen on kieltänyt opettajia tiedottamasta ET-opetukseen velvoittavasta lainmuutoksesta ainakaan oppilaiden vanhemmille. Virastossa ei haluta kirkkoon kuulumattomien vanhempien tietävän, ettei heidän lastensa oppivelvollisuuteen kuulu uskonnonopetus. Lakia ei siis ole rikottu vain epähuomiossa, vaan sitä rikotaan suunnitelmallisesti, ja tavoitteena on että uskonnottomat pysyisivät hiljaa oikeuksistaan.

Sirpa Sarja pitää tilannetta täysin kestämättömänä. "Uskonnottomia on yksi viidestä; jos meidän laillisia oikeuksiamme ei kunnioiteta evankelisluterilaisten taholta, seurauksena on sisällissota."


Puhuuko jumala valtion kautta?

Vapaa Ajattelijan 2-3/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon