Vapaa Ajattelija 2-3/2004

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 2-3/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoonNÄKÖKULMA:


Jumala puhuu valtion kauttaVenäläinen ateistifilosofi Mihail Bakunin esitti teoksessaan Valtio ja jumala, että idea nykyaikaisesta valtiosta on toisinto jumalan valtakunnasta maan päällä. Anarkistina Bakunin katsoi, että valtiovallan oikeutus perustuu uskoon, ei mihinkään laillisesti sitovaan yhteiskuntasopimukseen. Seuraavassa en oleta tätä käsitystä todeksi, vaan tarkastelen sen sijaan, miltä asiat näyttäisivät, mikäli - niin kuin meille kerrotaan - meillä todella olisi olemassa jokin sellainen esivalta, jonka oikeutus perustuisi lakiin.

Perustuslain 106 §:n mukaan perustuslaki menee välttämättä tavallisen lain edelle, jolloin ristiriitatilanteessa jokainen alempaan lakiin pohjautuva viranomaispäätös on juridisesti mitätön eikä sitä periaatteessa pidä totella eikä panna täytäntöön. Myös lainsäätäjän tahto on teoriassa tällöin mitätön, eikä sitä millään laillisella perusteella pitäisi totella eikä panna täytäntöön. Oikeusvaltiossa todistuksen taakan pitäisi aina olla sillä osapuolella, joka syyttää jotakuta toista laillisten käskyjen rikkomisesta.

Käytännön ongelmana on kuitenkin, että Suomen viranomaiset - oikeuslaitosta myöten - ovat asenteellisesti toista mieltä eivätkä ymmärrä länsimaisen oikeuskäsityksen mukaista laillisuusperiaatetta kriteeriksi sille, millä ehdoilla alamaisia saa käskeä, syyttää niskoittelusta, tuomita ja rangaista. Jos alamainen kieltäytyy tottelemasta määräyksiä esimerkiksi silloin, kun hänet määrätään perusoikeussääntöjen vastaisesti harjoittamaan uskontoa, hänestä tehdään poliisille tutkintapyyntö, häntä uhkaillaan lastensa huoltajuuden menettämisellä ja hän pääsee viranomaisten mustalle listalle. Esivallan edessä todistustaakka muuttuu käänteiseksi: alamainen joutuu käytännössä itse todistamaan, etteivät häneen kohdistetut käskyt olleet laillisia.Oikeusvaltion perusperiaate, rajoitettu julkinen valta, johon myös uskonnonvapausnormit liittyvät, on suomalaisessa hallintokulttuurissa suhteellisen tuntematon käsite. Laillisuuden ei (muualla kuin oikeusfilosofisissa keskusteluissa) ymmärretä tarkoittavan esivallan oikeudellista rajoittamista, vaan sitä että alamainen tottelee ilman tyhmiä kysymyksiä.

Perustuslaillisuus ei sovi yhteen sellaisen maatamme hallinneen korporatiivisen virkamiesvaltioperinteen kanssa, jonka mukaan julkisvallan tehtävänä ei ole niinkään turvata yksityisten kansalaisten oikeuksia, vaan artikuloida kansakunnalle yhteisiä arvoja. Luterilaisenemmistöisessä yhteiskunnassa nämä "yhteiset arvot" ovat - kuinkas ollakaan - evankelisluterilaisia. Niiden mukaan sitten eletään, jos demokratiaa ei käsitetä ensi sijassa kaikille yhteisten oikeuksien, vaan yhteisten arvojen toteuttajana.

Kansalaisten luottamus demokratian toimivuuteen on heikko. Ongelmana on kuitenkin harvoin nähty kansalaisen oikeuksien toteutumista; puhe kansalaisen oikeuksista kuitataan helposti "herrojen" puheena, jolla halutaan estää yhteisten arvojen suoraselkäinen toteuttaminen. Demokratialla tarkoitetaan sitä, että kansaa edustavan määräilyvallan edessä ei turhia saivarrella yksittäisen kansalaisen oikeuksista.

1900-luvulla oikeusvaltioiden rajoitetun julkisen vallan mallia arvosteltiin laajalti siitä, että se rajoitti järjestelmän kykyä toteuttaa jotakin oletettua "todellista" kansan tahtoa. Merkittävin tällaisen kritiikin esittänyt vaihtoehtoideologia oli fasismi. Kommunismi ei kuulunut samaan sarjaan, sillä marxismi-leninismi myönsi täysin avoimesti pyrkivänsä tietyn luokan yksinvaltaan eikä johonkin mystiseen "koko kansan" valtaan.

Marxismille, fasismille ja suomalaiselle poliittiselle kulttuurille yhteistä on hegeliläinen yhteiskuntakäsitys, jossa valtio ei ole pelkkä kansalaisten oikeuksien takaamisen väline, vaan edustaa maailmanhengen korkeampaa ilmentymää. Pohjoismaisten viranomaisten asenteita voisikin usein erehtyä luulemaan neuvostoliittolaisiksi - paitsi että edes Neuvostoliitossa ei nyt sentään ollut pakollista uskonnonopetusta.Alkujaan valtiovalta oli ruhtinaaksi ryhtyneen tilanomistajan yksityisomaisuutta, jonka laillisuutta ei tarvinnut perustella veroalamaisille; miekan valtuutus riitti osoittamaan, että totella kannatti. Keskiajalta lähtien oikeudella rajaamatonta valtaa on perusteltu armolla, kristillisellä rakkaudella ja hallitsijan pastoraalisella vastuulla alamaistensa holhoamisesta. Hegeliläinen valtiokäsitys on ainoastaan modernisoinut vanhan paimenvallan mallin, jotta malli olisi uskottava vielä senkin jälkeen, kun jumalan nimeä ei voi suoraan lausua valtion virallisissa julistuksissa.

Tokihan Suomi on eräänlainen oikeusvaltio - mutta se poliittinen kulttuuri, josta suomalainen itsenäisyystaistelu aikoinaan nousi, syntyi hyvin toisenlaisissa valtiollisissa oloissa. Snellmanin kaltaisten nuorhegeliläisten panos oli erityisen merkittävä; valistusfilosofia sen sijaan tuli maahan vain luterilaisittain vesitettynä. Kenties tämän vuoksi julkiseen valtaan suhtaudutaan edelleenkin ikään kuin se olisi jotenkin suvereenisti lakien yläpuolella.

Tosin, eihän evankelis-luterilaisten pyhässä kirjassa Raamatussa puhutakaan mitään esivallan sitomisesta laillisuusperiaatteeseen. Todetaan vain että ei ole esivaltaa muutoin kuin jumalan asettamana ja että sen edessä on oltava kuuliainen. Maamme viranomaisia, joiden välityksellä jumala ilmeisesti puhuu, ei voine syyttää ainakaan kristillisten arvojen laiminlyömisestä.Janne Vainio


Pakkouskontoa Porissa

Vapaa Ajattelijan 2-3/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon