Rekisteröity parisuhde


Samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä parisuhteensa. Parisuhteen rekisteröinnillä on samat oikeudelliset vaikutukset kuin avioliiton solmimisella.

Rekisteröity parisuhde on kuitenkin avioliitosta erillinen oikeudellinen instituutio. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet eivät voi yhdessä adoptoida lasta tai ottaa yhteistä sukunimeä rekisteröinnin perusteella. Myös parisuhteen rekisteröiminen on vihkimisestä erillinen toimitus.

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet ovat keskenään yhdenvertaiset. Kumppaneiden tulee rekisteröidyssä parisuhteessa osoittaa keskinäistä luottamusta ja yhteisesti toimia perheen hyväksi.

Parisuhteen rekisteröinnillä on samanlaiset taloudelliset vaikutukset kuin avioliitolla. Osapuolella on avio-oikeus toisen omaisuuteen, jollei avioehtosopimuksella muuta sovita. Hänellä on myös oikeus tarvittaessa saada elatusta toiselta osapuolelta ja toisaalta elatusvelvollisuus tätä kohtaan.

Samaa sukupuolta olevien pari ei saa yhdessä ottaa ottolasta. Parisuhteen osapuoli voi siis jatkossakin adoptoida lapsen vain yksinään. Myöskään toisen osapuolen lapsen ottaminen parin yhteiseksi ottolapseksi ei ole mahdollista.

Parisuhteen osapuoli voi nykyisinkin kumppaninsa kuoltua adoptoida hänen lapsensa. Parisuhteen osapuolet voivat jatkossa nykyiseen tapaan myös tulla perheessä elävän lapsen yhteishuoltajiksi.

Rekisteröidyn parisuhteen purkautumiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin avioliiton purkautumiseen. Parisuhde purkautuu toisen osapuolen kuollessa tai tuomioistuimen päätöksellä. Kuten avioerossa, parisuhteen purkaminen on mahdollista kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai kahden vuoden erillään asumisen perusteella. Osapuolten omaisuus jaetaan samojen sääntöjen mukaan kuin avioerossa.

Toisen osapuolen kuoltua rekisteröidyn parisuhteen osapuoli perii hänet samojen sääntöjen mukaan kuin aviopuoliso. Hänellä on myös oikeus perhe-eläkkeeseen ja perintöverotuksessa häneen sovelletaan aviopuolisoa koskevia säännöksiä.

Oikeusministeriössä on laadittu esite Tietoa rekisteröidystä parisuhteesta, jonka maistraatti antaa rekisteröityyn parisuhteeseen aikoville silloin, kun siltä pyydetään rekisteröinnin esteiden tutkintaa.

Katso myös: Parisuhteen rekisteröiminen.


Oikeustietoa-sivu