Numeron 3/2006 sisällysluettelo | muut numerot | Vapaa-ajattelijain liitto


Vapaa Ajattelija 3 - 2006

62. vuosikerta


Huoltajille tietoa uskonnottomuudesta päiväkodissa ja kouluissaLasten vanhemmille pitäisi tiedottaa paremmin uskonnottomuuden huomioon ottamisesta päiväkodeissa ja kouluissa. Tässä asiassa vapaa-ajattelijat voivat toimia aloitteellisesti omilla paikkakunnillaan.

Selvitin Helsingin kaupungin päiväkotien ja koulujen menettelytapaa kodin katsomusperinteen huomioon ottamisessa. Helsinkiläisistähän on jo yli 30 prosenttia evankelisluterilaisen kirkon ulkopuolella, ja heistä ylivoimaisesti suurin ryhmä on uskontokuntiin kuulumattomat. Valtaosa uskontokuntiin kuulumattomista on tosiasiassa uskonnottomia.

Ilmeni, että päiväkodit voivat yhä käytännössä jo alkuvaiheessa ohjata tai vihjata uskonnottomia perheitä antamaan lapsensa evankelisluterilaisen kirkon päiväkodissa pitämiin hartaushetkiin ja kirkon seremonioihin. Perheille ei nimittäin aina selvästi ilmoiteta, että seurakunnan tapahtumien vaihtoehtona on kaikille tarjolla normaalia, kivaa uskonnotonta ohjelmaa.

Koulupuolella tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille lähetetään kouluun ilmoittautumiseen liittyen jo tammikuussa tiedote koteihin, ja ilmoittautuminen on yleensä helmikuun alussa. Ilmeni, että näissä tiedotteissa on usein hyvin vähän tai ei ollenkaan informoitu elämänkatsomustiedosta, vaikka eka luokalle tultaessa ei vielä ole juuri paljon muita valintoja tehtävänä kuin juuri tuo katsomusaineen valinta kirkkoon kuulumattomilla.

Tilastojen mukaanhan elämänkatsomustieto on vielä vajaakäytössä, koska melko monet kirkkoon kuulumattomat laittavat lapsensa koulun evankelisluterilaiseen oman uskonnon opetukseen. Tämä taas johtuu usein siitä, että elämänkatsomustiedosta ei ole annettu koulun taholta riittävää tietoa.

Katsomusta ei tarkisteta

Päivähoidossa kodin katsomusperinteen kunnioittamisen lähtökohtana tulisi olla perheen objektiivinen tilanne, eikä pelkästään suullinen keskustelu huoltajan ja päivähoitohenkilöstön edustajan kanssa. Näin ei nyt ole, sillä nykytilanne on omalaatuinen yhdistelmä häveliäisyyttä ja sumeilemattomuutta.

Päivähoitoon haettaessa perheen tai lapsen uskonnollista asemaa ei kysytä hakulomakkeessa ollenkaan. Voi toki ajatella, että näin estetään uskonnollisin perustein tapahtuva syrjintää päivähoitopaikan myöntämisessä. Syrjintä on kuitenkin erikseen lailla kielletty. Kouluissa tätä tietoa kysytään. Perheen tai lapsen uskonnollista asemaa ei kysytä myöskään päivähoidon perustietolomakkeessa (7/05), joka Helsingissä täytetään lapsen ja vanhemman käydessä ennakolta tutustumassa päivähoitopaikkaan. Muitakaan lapsen uskontokasvatukseen liittyviä kysymyksiä ei tässä vaiheessa lomakkeen mukaan tehdä.

Tätä voi pitää melko omituisena, sillä näin päiväkoti ei tiedä perheen ja lapsen uskonnollisesta tilanteesta päivähoidon alkaessa mitään. Silti päiväkodissa saatetaan jo toteuttaa uskontokasvatuksellisia toimia. Lapsen uskonnollista kasvatusta koskeva kysymys nousee Helsingissä esille vasta lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaa koskevassa keskustelussa, joka toteutetaan usein muutama viikko päivähoidon aloittamisen jälkeen.

Keskusteluun valmistautumisen avuksi koteihin yleensä jaettavan lomakkeen lopussa kysytään: "Mitä haluat kertoa perheenne elämänkatsomuksesta? Miten toivot lapsellesi vastattavan uskonnollisiin kysymyksiin? Osallistuuko lapsesi päivähoidossa kirkollisiin tapahtumiin (joulu-, kevätkirkot jne.)".

Onhan tuo parempi kuin ei mitään. Mutta miksi päivähoidossa ei haluta selvittää, kuuluuko lapsi vai onko hän kuulumatta johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan tai kirkkoon? Se, mitä kukakin haluaa milloinkin kertoa elämänkatsomuksestaan, voi riippua paljon myös siitä, millainen vuorovaikutustilanne keskustelussa on. Menettely vaikuttaa tältä osin liian subjektiiviselta. Helsingissä ohjeita kasvatussuunnitelman laadintaan ollaankin kehittämässä.

Kirkollisia tapahtumia koskevassa kysymyksessä pitäisi selkeästi tuoda esille, että vaihtoehtona on aina normaalia, kivaa uskonnotonta ohjelmaa. Silloin kaikilta perheiltä voisi kysyä, osallistuuko lapsenne yksinomaan normaaliin, uskonnottomaan ohjelmaan, vai haluavatko huoltajat yhdessä, että lapsi lisäksi viedään evankelisluterilaisen kirkon uskonnollisiin seremonioihin ja että hän osallistuu evankelisluterilaiseen uskontokasvatukseen.

Kirkollisiin tapahtumiin osallistumista ei pidä päiväkodin henkilöstön toimesta esittää jotenkin erityisen suositeltavana vaihtoehtona, koska silloin siitä poikkeaminen voi perheistä tuntua kiusalliselta ja päivähoitohenkilöstölle kenties ylimääräistä vaivaa aiheuttavana. Uskonnottomuus ja elämä ilman uskonnollisia seremonioita on luonnollinen valinta, jota julkisissa palveluissa tulee kunnioittaa.

ET-opetuksesta tiedotettava

Kouluissahan elämänkatsomustieto on nyt uuden lain mukaan uskontokuntaan kuulumattomille ensisijainen katsomusaine, mutta he voivat halutessaan päästä evankelisluterilaisen oman uskonnon opetukseen. Päiväkodeissakin perusoletukseksi voisi ottaa, että kirkkoon kuulumattomat eivät osallistu kirkollisiin seremonioihin, mutta he voivat ilmoittaa lapsensa niihin.

Tätä ajatusta tukee sekin, että esiopetuksessa uskontokasvatuksen vaihtoehdoksi on päiväkoteihin nyt tullut elämänkatsomustietokasvatus samaan tapaan kuin kouluissa on elämänkatsomustieto.

Esiopetuksen elämänkatsomustietokasvatuksen mahdollisuudesta tulisi tiedottaa koteihin asianmukaisesti. Koska asia on päivähoitohenkilöstöllekin uusi, on oletettavaa, että myös tässä tiedottamisessa on vielä paljon kehitettävää.

Ihmisten perusoikeuksien toteuttamiseen liittyvät kysymykset ovat kuin ovatkin tärkeitä, vaikka ne kaikkien mielestä eivät tuntuisikaan niin kovin tärkeiltä monien muiden ongelmien paineessa. Asianhan voi joka tapauksessa laittaa kuntoon tekemättä siitä sen suurempaa numeroa.Esa Ylikoski
Helsingin vapaa-ajattelijain sihteeriNumeron 3/2006 sisällysluettelo | muut numerot | Vapaa-ajattelijain liitto