Numeron 2/2005 sisällysluettelo | muut numerot | Vapaa-ajattelijain liitto


Vapaa Ajattelija 2/2005

jumalaton kulttuurilehtipuheenjohtajaltaHS ateisteja vastaanOlen seurannut Helsingin Sanomia kouluajoistani saakka. Välillä en ole tilannut lehteä, koska minun mielestäni se ei edes periaatteessa julkaise uutisia, joissa ei olisi ainakin yksi virhe. Ateisteja Helsingin Sanomat on vastustanut aina.

Helsingin Sanomat väitti, että Amerikan Ateistien johtajat ovat varastaneet järjestön rahoja ja muuttaneet ulkomaille. Tosiasiassa Amerikan Ateistien johtajat oli kaapattu, murhattu, paloiteltu ja haudattu tynnyreissä. Helsingin Sanomat ei koskaan oikaissut uutistaan edes sen jälkeen, kun murha oli kokonaisuudessaan selvitetty.

Mainittakoon, että Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtajana on nykyään laestadiolainen Mikael Pentikäinen.

Ruotsin malli

Ruotsin mallin mukaista uskonnon opetusta Helsingin Sanomat on ajanut vuosikymmeniä. Ruotsin mallin mukaisessa uskonnonopetuksessa puolet opetuksesta on kristinuskoa ja loput muita "suuria" uskontoja. Ruotsin mallin mukaisen uskonnonopetuksen YK:n Ihmisoikeustoimikunta on itse asiassa tuominnut käsitellessään allekirjoittaneen suomalaisesta uskontojen historian ja siveysopin opetuksesta tekemää valitusta. Uskontojen historian ja siveysopin kaatunut opetussuunnitelmahan oli jokseenkin sama kuin Ruotsin nykyinen opetussuunnitelma.

12.4.2005 Helsingin Sanomat jälleen puolustaa pääkirjoitussivun kolumnissa Ruotsin mallin mukaista uskonnon opetusta. Koska Helsingin Sanomat ei ole kelpuuttanut koskaan yhtään näihin kirjoituksiin kirjoittamaani vastinetta lehteen, kirjoitan vastineen suoraan Vapaa Ajattelijaan. Kirjoitus on pitkä, koska se sisältää alkuperäisen kirjoituksen kokonaisuudessaan, mutta kun ateistit ovat liitossa jo selvästi häviöllä, asiasta mahdollisesti saatavilla moitteilla ei liene suurta väliä.

Matti Kamppisen alkuperäinen kirjoitus on esitetty seuraavassa vinolla kirjoituksella (kursiivilla).

VIERASKYNÄ:
Uskonnonopetus väärällä polulla

Tulevaisuuden Suomessa ja Euroopassa tarvitaan entistä enemmän kulttuurisen ja uskonnollisen variaation asiantuntijoita, oli ammattina sitten terveydenhoitaja, media-assistentti, tietotekniikkainsinööri tai opettaja. Toisaalta tulevaisuuden Suomi on entistä moniuskontoisempi, vaikka jäsenyys evankelis-luterilaisessa kirkossa on vielä pitkään enemmistön valinta.

Pakkouskonto loukkaa ateisteja

Tässä Kamppinen esittää tutun uskonnonopetuksen puolustuksen: Kun on paljon uskovaisia, kaikkien muidenkin pitää opetella koulussa uskontoja. Maailman johtavista tiede-, kulttuuri- ja teknologiamahdeista Yhdysvallat ja Ranska selviytyvät mainiosti ilman minkäänlaista yleisten koulujen uskonnon tai edes uskontojen historian opetusta. Sen sijaan ne maat, joissa uskontoa tai uskontoja opetetaan kouluissa suuria määriä, ovat maailman takapajuisimpia. Kamppinen on siis aivan kokemuksenkin perusteella väärässä.

Toiseksi Kamppinen sivuuttaa kokonaan sen ihmisoikeusnäkökohdan, että hyvin monet ateistit pitävät Ruotsin mallin mukaista uskontojen pakko-opetusta kouluissa ateistien ihmisoikeuksia jyrkästi loukkaavana. Myös muslimit vastustavat Ruotsin mallin mukaista uskonnon opetusta.

Kolmanneksi voidaan sanoa, että ateisteille on ollut Suomessa suurta haittaa uskonnonopetuksesta. Esimerkiksi Vapaa-ajattelijain liiton sisällä uskonnonopetuksesta saadut valheelliset väitteet haittaavat koko ajan järjestön toimintaa ateistien puolesta. Itse asiassa huomattava osa liiton jäsenistä vastustaa ateistien täysiä ihmisoikeuksia siitä syystä, että he ovat uskonnonopetuksella aivopestyjä.

Nykyään kouluissamme on evankelisluterilaisen kristinuskon tunnustuksellisen opetuksen ohessa tarjolla muiden uskontokuntien maailmankatsomusten mukaista opetusta. Moniuskontoisen opetuksen lisäämistä on pidetty järkevänä vastauksena tulevien aikojen monikulttuurisuuden haasteisiin.

Luterilaisuutta tuetaan muilla uskonnoilla

Ruotsin uskonnonopetuksessa vanhaa myyttiä erilaisten uskontojen tuntemuksen tarpeellisuudesta on sovellettu erinomaisen kierosti. Islam eroaa kristinuskosta itse asiassa melko vähän. Islamilaisen jumaluusopin avulla Ruotsin uskonnonopetuksessa tuetaan ns. yksijumalaista uskontoa. Itse asiassa islamin "jumalatodistukset" ovat samoja kuin kristinuskon. Juutalaisvainojen takia kansainvälistä myötätuntoa saaneen suuruudeltaan vähäpätöisen juutalaisjoukon uskontoa esitellään Ruotsin uskonnon opetuksessa laajasti. Myös tällä tavoin tuetaan epäsuorasti kristinuskoa. Uskontojen kielteisistä piirteistä ja uskontojen hirmuteoista Ruotsin uskonnonopetuksessa ei puhuta mitään. Jeesuksen olemassaoloa ei kyseenalaisteta. Uuden testamentin ja Koraanin sekavaa syntyhistoriaa ei kerrota.

Valheet eivät tee opetuksesta tunnustuksellista.

Tämä on kuitenkin väärä tulevaisuuspolku. Tunnustuksellisia elementtejä uskonnonopetuksessa pitäisi päinvastoin vähentää ja tuoda tilalle vertailevan ja systemaattisen uskontotieteen työkaluja.

Tässä Kamppinen valehtelee jyrkemmin kuin evankelisluterilainen kirkko. Ei luterilainen uskonnonopetus ole tunnustuksellista vaan tahallisen virheellistä.

Toki nykyiset osaavat uskonnonopettajamme tähän suuntaan tarjontaa vievätkin, mutta koko ajatus tunnustuksellisen opetuksen mahdollisuudesta ja tarpeesta olisi syytä kyseenalaistaa.

(HS:n toimitus:) Tunnustuksellinen uskonnonopetus sulkee osan teemoista keskustelun ulkopuolelle, kirjoittaa Matti Kamppinen.

Tunnustuksellisuus tuo mukanaan ajattelun ja toiminnan kaavoja, joilla ei menestytä tulevina aikoina. Se perustelee toimintatapoja tradition, ei rationaalisen argumentaation avulla, ja sulkee osan teemoista keskustelun ulkopuolelle.

Uskonnon opetuksesta ei puutu järjen käyttöä

Kamppinen on jostain omaksunut vapaa-ajattelijainkin keskuudessa yleisen harhan, että uskonnon puolustaminen olisi jotenkin ei-järjellistä (epärationaalista). Katolinen kirkko on jo vuosituhansia puolustanut kristinuskoa vetoamalla sekä luonnontieteisiin että logiikkaan. Viime vuosisadalla myös useimmat protestanttiset kirkot ryhtyivät menettelemään samalla tavalla.

Keskustelun ulkopuolelle myös Ruotsin uskonnonopetus sulkee kaiken ateismia tukevan järjen käytön. Se toisenlainen järjen käyttö, jolla poliitikot ja muut johtajat ovat kahden viime vuosituhannen aikana menestyneet ja menestyvät edelleen, on pitkälti kristinuskon luomus.

Tunnustuksellisuus rohkaisee erottamaan meidät muista ja pitää ryhmän jäsenyyden kriteerinä jäseneksi tunnustautumista. Järkevää, yleisinhimillisesti ymmärrettävää vuoropuhelua ei edesauta se, että tunnustuksellisia aineksia lisätään sitä mukaa kuin kouluihimme tulee lisää eri uskontokuntiin kuuluvia.

Kun muslimit lisääntyvät, islamin opetus tietysti lisääntyy. Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18. artiklan mukaan muslimivanhemmilla on oikeus määrätä lastensa uskonnollisen ja moraalisen kasvatuksen laadusta. Tämä oikeus on sivumennen sanoen myös ateisteilla, mutta viimeksi mainittu asia ei ole mennyt perille edes Vapaa-ajattelijain liitossa, ei sitten millään. Edellä olevassa lainauksessa Kamppinen halventaa muslimeja ja unohtaa ateistit.

Pinttymiäkö?

Tunnustuksellisen opetuksen taustalla on kolme ajatuspinttymää. Ensimmäinen on käsitys, että uskontoja ei voida tarkastella sekulaarin humanismin hengessä, tieteellisen tutkimuksen avulla, vaan että tällainen tarkastelu vähentää uskonnon arvoa.

Tässä Kamppinen puhuu avoimesti uskontojen arvostamisen puolesta. Me ateistit emme erityisemmin arvosta uskontoja. Pikemminkin me arvostamme ateismia.

Tukeeko neurobiologia uskontoja?

Tämä ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi uskonnollisten kokemusten neurobiologinen tutkimus ei suinkaan ole vähentänyt ihmisyyttä ja ihmismieltä koskevaa kunnioitustamme, vaan päinvastoin, olemme saaneet muutettua osan ihmetyksestä perustelluksi arvostukseksi.

Tässä Kamppinen puolustaa uskoa virheellisillä neurobiologisten tutkimusten tulkinnoilla.

Toinen ajatuspinttymä on se, että vain tunnustuksellisen opetuksen kautta voidaan välittää oikea kuva uskonnosta, johon kuuluu jonkinlainen mukanaolo, uskonnon harjoittaminen. Harjoittaminen tuo toki ymmärrystä uskonnosta, mutta tämä rajattu ja usein kriittisen keskustelun ulkopuolelle sijoittuva ymmärrys on käyttöarvoltaan vähäisempää kuin humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ymmärrys uskonnosta.

Veisaamisen vähentäminen on vain kieroilua. Tässä Kamppinen pitää hartauksia ja veisaamista vähemmän tärkeinä ja muuta uskon puolustamista paljon tärkeämpänä. Tämän erottelun taustalla on Ruotsin mallin mukainen kieroilu: Poistamalla veisaaminen ja hartaudet aikaa uskonnon järkiperäiseen puolustamiseen jää enemmän ja opetusta voidaan väittää tunnustuksettomaksi.

Kolmas ajatuspinttymä liittyy kristinuskon erityiseen asemaan suomalaisessa kulttuurissa. Tunnustuksellisuudesta luopuminen johtaisi tämän ajatuskaavan mukaan kouluissa välittyvän suomalaisen kulttuurin kristillisten ainesten hapertumiseen. Asia lienee päinvastoin. Tieteellisen prosessoinnin myötä kristinuskon ainesten monitahoiset roolit suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa tulisivat paremmin ymmärretyiksi, ja näin suomalaisetkin saisivat entistä enemmän aineksia rakentaa tervettä oman kansallisen kulttuurin arvostusta.

...siis enemmän aikaa varsinaisen uskon puolustamiseen ... siis uskonpuolustusta pakollisena kaikille ...

Entä kuuluvatko Suvivirsi ja Enkeli taivaan tulevaisuuden kouluihin? Kyllä kuuluvat. Ne ovat osa vuotuisen ajanlaskun ja koululaitoksen kulttuuria. Niiden esteettiset arvot ja roolit sosiaalisen toiminnan rytmittäjinä tulevat oppilaillekin selvemmiksi, kun aiheita on käsitelty uskonnontunnilla.

...mutta ateisteja on sentään nöyryytettävä.

Tulevaisuuden uskonnonopetus on kaikille yhteistä. Kristinuskoa koskeva humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen aines on mittava, ja samoilla ajattelun välineillä oppilaille tarjotaan tieteellistä ymmärrystä islamista, hindulaisuudesta, sekulaarista humanismista ja buddhalaisuudesta.

...mutta ei ateismista.

Suurin kieroilu

Elämänkatsomustietoa ei tulevaisuudessa tarvita, eri kulttuurien filosofisten ja uskonnollisten traditioiden ymmärrystä kylläkin.

Tässä Kamppinen unohtaa sen, että kaikkein kierointa olisi myydä Ruotsin mallin mukainen uskonnonopetus suomalaisille nimellä "elämänkatsomustieto". Tätähän Pekka Elo ja hänen liittolaisensa ajavat myös Vapaa-ajattelijain liitossa.

Matti Kamppinen
Kirjoittaja on Turun yliopiston dosentti ja uskontotieteen lehtori.Erkki Hartikainen
Marsin yliopiston ateismitieteen lehtori> Ruotsin malli - Erkki HartikainenNumeron 2/2005 sisällysluettelo | muut numerot | Vapaa-ajattelijain liitto