Vapaa Ajattelija 2-3/2004

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 2-3/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoonVapaa-ajattelun käsitteestäLukijoiden toivomuksesta aloitamme juttusarjan vapaa-ajattelun aatteellisista perusteista. Ensimmäisessä osassa valotetaan vapaa-ajattelun käsitettä ja sen suhdetta muihin jumalattomuuden peruskäsitteisiin. Seuraavissa osissa valotetaan tarkemmin kutakin peruskäsitettä. Teksti perustuu järjestösihteeri Janne Vainion pitämiin yleisöluentoihin.


Vapaa-ajattelijoiksi kutsuttiin keskiajan lopulla ihmisiä, joiden ajattelu oli riippumatonta tuolloin olemassa olevien uskontokuntien opeista. Nykyisin vapaa-ajattelulla tarkoitetaan katsomusta, jolle on tunnusomaista järkiperäisyys, avoimuus uusille perustelluille näkemyksille ja kyky tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa omia katsomuksellisia lähtökohtiaan. Väinö Voipion sanoin "Vapaa-ajattelija on henkilö, joka luodessaan elämänkatsomustaan pyrkii pysyvästi tarkistamaan ajattelunsa perusteita antamatta auktoriteettiuskon sanella käsityksiään, pitäymyksiään ja ohjeitaan. Hän pyrkii vapautumaan ennakkoluuloista, jotka kahlehtivat henkeämme ja pitävät silmämme sokeina."

Laajimmassa mielessä vapaa-ajattelulla voitaisiin siis tarkoittaa sellaista avointa maailmankatsomusta, jota luonnehtii tieteelliselle ajattelulle ominainen itseäänkorjaavuus. Avoin maailmankatsomus ei voi perustua dogmeihin eli uskomuksiin, vaan varman tiedon puuttuessakin enintään sellaisiin olettamuksiin (hypoteesit), joiden perusteita voidaan tarkistaa ja jotka ollaan valmiita hylkäämään pätevien vastaesimerkkien perusteella (falsifioitavuusvaatimus).

Historiallisesti vapaa-ajattelijoiden tehtäväksi on jäänyt uskontojen sekä muiden ns. suljettujen (itseään korjaamattomien) maailmankatsomusten kriittinen arvioiminen sekä ajatuksen- ja sananvapauden puolustaminen siellä, missä se on ollut uhattuna jonkin tällaisen suljetun opin nauttiman valta-aseman painostuksen takia. Vaikka jälkimmäinen asia voikin tavoitteena olla kannatettava myös monien suljettuja katsomuksia (esim. kristinuskoa tai islamia) puoltavien henkilöiden mielestä, suljettujen maailmankatsomuksien tavoitteita se ei kuitenkaan käytännössä pitemmän päälle voi edistää; niinpä sellaisten oppien kannattajat eivät tyypillisesti ole pitäneet vapautta kovinkaan tärkeänä perusarvona niiden "korkeampien" arvojen rinnalla, jotka heidän katsomuksessaan ovat keskeisiä. Sen vuoksi esimerkiksi länsimaissa, joissa valtauskontona on ollut kristinusko, vapaa-ajattelijoiden keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ollut tämän hallitsevan uskonnollisen elämänkatsomuksen järkiperäinen kritiikki.

Uudemman vapaa-ajattelun juuret ovatkin 1700-luvun valistusfilosofiassa, jonka pyrkimyksenä oli oikeuttaa uskonnoista riippumaton tieteellinen ajattelu sekä moraalinen järkeily. Tässä sekalaisessa seurakunnassa eräät suuret nimet (esim. John Locke ja Immanuel Kant) olivat vakaumuksellisia kristittyjä, joiden mielestä kuitenkin maallinen ja kirkollinen valta piti erottaa toisistaan ja tieteelliset faktat sekä moraaliset päätelmät tuli voida esittää muodossa, jossa ne voitiin hyväksyä järkiperäisesti ja uskontunnustuksesta riippumatta. Eräät muut valistusfilosofit (esim. Thomas Paine ja Benedict Spinoza) puolestaan olivat nykyaikaisen raamattukritiikin edelläkävijöitä, jotka sanoutuivat avoimesti irti koko kristillisestä jumalakäsitteestä.

Kaikki vapaa-ajattelijat eivät välttämättä ole olleet ateisteja. Monet suuret valistusfilosofit (esim. Paine ja Voltaire) kannattivat deismiä, jonka mukaan jumalan käsitteellä on merkitystä korkeintaan jonkinlaisena maailmankaikkeuden "ensimmäisenä syynä", mutta ei missään tapauksessa enää minään luomakunnan uskonnollisena kaitsijana ja johdattajana. Spinozalaisen panteismin mukaan jumalan käsitteellä voitiin johdonmukaisesti tarkoittaa ainoastaan luonnon kokonaisuutta, joka sinällään oli kaikenkäsittävä ja järkiperäisesti ymmärrettävissä.

Agnostismi puolestaan voi tilanteesta riippuen johtaa joko vapaa-ajatteluun tai johonkin uskonvaraiseen ja suljettuun maailmankatsomukseen. Agnostismi ei ota kantaa jumalan olemassaoloa koskeviin väitteisiin, vaan se on kannanotto siihen, mistä asioista ihmiset voivat saada tietoa. Agnostikon mukaan on mahdotonta, että ihminen voisi koskaan tietää, onko jumalaa olemassa vai ei - ja näin ollen tämä kysymys on ikuisesti tuomittu jäämään uskon varaan.

Varsin monille ateisteille agnostismi em. mielessä on tietenkin se nimenomainen peruste, jonka vuoksi he eivät usko jumalaan; koska tietoa jumalasta ei kerran ole eikä voi olla, niin miksi uskoa? Toisaalta yhtä monille jumaluusoppineille ja uskovaisille agnostismi voi olla filosofinen perustelu sille, että he voivat viimeiseen saakka uskoa - sillä agnostisen dogmin mukaanhan asiasta ei koskaan voida saada tietoa.Etiikan autonomisuus


Nykyisen määritelmän mukaan vapaa-ajattelu on "ei-teistinen, naturalistinen ja eettinen elämänkatsomus" (Vapaa-ajattelijain liitto ry:n kulttuuriohjelma). Laajemmin on puhuttu myös tieteellisestä maailmankatsomuksesta. Mitä näillä luonnehdinnoilla sitten tarkoitetaan?

"Ei-teistinen" viittaa käsitteenä joukkoon sellaisia katsomuksia, joilta puuttuu oletus jumalasta maailman luojana, kaikkitietävänä kaitsijana, kaikkihyvänä, kaikkivoipana jne. Vapaa-ajattelijoilla ei ole tällaista jumalaa todellisuuskäsityksessä (oletusta, että maailma olisi jumalan luoma) eikä heillä ole myöskään jumalaa elämänkatsomuksessa (oletuksena, että jumalan johdatus ohjaisi yksittäisten ihmisten elämää).

Vapaa-ajattelijoilta puuttuu myös oletus jumalasta oikean ja väärän tai hyvän ja pahan perustana. Positiivisessa mielessä voimme puhua etiikan autonomisuudesta - periaatteesta, jonka mukaan etiikka ei perustu uskontoihin eikä muuhunkaan järkiperäisestä eettisestä päättelystä riippumattomiin uskomuksiin.

Etiikalla tarkoitetaan oikeaa ja väärää sekä hyvää ja pahaa koskevia arvostelmia. Se, että tällaiset arvostelmat eivät voi perustua uskontoon, on ilmeistä sille, joka ymmärtää Humen giljotiinin - periaatteen, jonka mukaan tosiasiaväittämistä ei ylipäätään voida millään logiikalla päätellä, mikä on hyvää ja mikä pahaa, tai mikä oikein ja mikä väärin. Sanomalla, että todellisuus on tietynkaltainen (esimerkiksi jumalan luoma) ei olla vielä mitenkään perusteltu, miksi asioiden tulisi olla jollakin tietyllä tavoin (esimerkiksi siten kuin jumala kertoman mukaan haluaa niiden olevan).

Väite, että maailmankaikkeuden luoja on ilmoittanut luoduilleen kymmenen käskyä, ei ole minkäänlainen moraalinen arvostelma, vaan pelkkä tosiasiaväite. Kutsuivatpa vapaa-ajattelijat itseään ateisteiksi tai agnostikoiksi, heille on yhtäkaikki selvää, että olipa jumalaa olemassa taikka ei, jumalan olemassaolo ei kummassakaan tapauksessa olisi millään tavoin kelvollinen peruste sille, mikä ihmisten mielestä on hyvää tai pahaa, oikeaa tai väärää. Vaikka jokin jumalan ruumiillistuma ilmestyisi taivaalle kaikkien nähtäväksi ja ilmoittaisi tahtonsa suoraan koko ihmiskunnalle, näistä tosiasioista ei silti voitaisi päätellä miten asioiden tulisi olla. Uskonto ei vapaa-ajattelijoiden näkökulmasta kelpaisi moraalin perustaksi edes siinä tapauksessa, että se olisi totta.

Täysin vastaavalla perusteella vapaa-ajattelijat voivat hylätä myös monet muut muodikkaat selitykset sille, mikä on oikein ja mikä väärin. Esimerkiksi sosiaalidarwinistisessa retoriikassa saatetaan perustella ihmisten oikeaa paikkaa sellaisella tiedolla, jota voidaan saada heidän perintötekijöistään tai esimerkiksi sukupuolesta. Voi olla totta, että naisilla ja miehillä on biologisia eroavuuksia tai että jopa eri ihmisrotujen keskimääräinen älykkyysosamäärä on erilainen - mutta ajateltaessa esimerkiksi kaikille ihmisille samoja ihmisoikeuksia joudutaan ottamaan kantaa moraalisiin sitoumuksiin, jotka ovat loogisesti täysin riippumattomia siitä, mitkä ovat tosiasiat tai miten niiden uskotaan olevan.

Tosiasioita koskevat käsitykset eivät ylipäätään ole kelvollisia moraalin perustaksi, perustuivatpa ne sitten jumalauskoon, magiaan tai tieteellisen tutkimuksen tuloksiin. Järkiperäiselle moraaliselle ajattelulle on tunnusomaista, että se ei ylipäätään pyri vetoamaan siihen, miten asiat ovat - vaan vain perustelemaan, miten asioiden tulisi olla.Miksi sitten vapaa-ajattelun yhteydessä puhutaan tieteellisestä maailmankatsomuksesta, jos tiede ei anna sen parempaa pohjaa oikean ja väärän arvioimiselle kuin mikään muukaan todellisuuskäsitys? Vaikkei mikään todellisuuskäsitys voi sinällään olla minkäänlainen peruste ihmiselämän arvokysymyksille, niin tieteellinen ajattelu antaa kuitenkin toistaiseksi parasta mahdollista tietoa maailmasta, ja maailmaa koskeva tieto puolestaan on ihmiselle hyödyllistä hänen pyrkiessään toteuttamaan sitä, mikä hänelle elämässä on arvokasta.

Periaatteessa tiede ei ole mitenkään ainoa mahdollinen keino saada tietoa todellisuudesta, vaan vain toistaiseksi enimmäkseen luotettavampi kuin muut vaihtoehdot. Jos parempia keinoja löytyy, niin tiedekin voitaneen hylätä. Oleellisena vapaa-ajattelijat kuitenkin pitävät eroa tiedon ja uskomuksien välillä; uskomukset ovat sellaisia olettamuksia, joita pidetään totena ilman perustetta ja ilman näyttöä, mutta tietoa (vaikkakin usein epävarmaa) on se, mille on perusteita.

Koska tieto edellyttää perusteita, tiedolle on usein ominaista sellainen epävarmuus, josta uskomukset eivät aina joudu kärsimään: tieto saattaa muuttua tai tarkentua. Tietoon luottaminen ei voi olla pyrkimystä kaikenkattavien maailmanselitysten etsintään, vaan edellyttää sen seikan avointa hyväksymistä, että aina jää mittaamattomasti suurempi alue tiedon ulkopuolelle. Uskomukset puolestaan selittävät kaiken niin kauan, kunnes ne viimein on pakko hylätä.Tarkoitus ja syy


Naturalismilla on jo vanhastaan tarkoitettu oletusta, että todellisuuteen sisältyy vain luonto, mutta ei yliluontoa. Tällaisena naturalismi esiintyy esim. Aristoteleen filosofiassa, jossa kaiken taakse oletetaan jumala liikkumattomana liikuttajana (eräänlaisena abstraktiona, jolla pyrittiin selittämään taivaankappaleiden liikkeet).

Periaatteessa naturalismi ei vastaa esimerkiksi kysymykseen, onko jumalaa olemassa vai ei - vaan väittää vain, että mikäli jumala tai jumalia olisi olemassa, niin nekin toimisivat sellaisten luonnonlakien alaisuudessa, jotka voitaisiin periaatteessa tieteellisin menetelmin todeta ja selittää. Sama koskee ns. paranormaaleja ilmiöitä: jos saat esineitä liikkumaan mentaalisesti, niin siitä vaan - mutta naturalisti yhtäkaikki väittää, että sekin on silloin teoriassa selitettävissä joidenkin (kenties vielä toistaiseksi tuntemattomien) luonnonlakien vaikutuksena, jonka jälkeen se ei ole mitään yliluonnollista.

Antiikin materialismia pidetään yhtenä nykyaikaisen vapaa-ajattelun varhaisista esikuvista. Epikuros ja Demokritos olettivat, että jumaliakin on olemassa, mutta että ne koostuvat samoista atomeista joista ihminen ja luonto koostuu.

Naturalismista on nykyisin vallalla laajalle levinneitä virhekäsityksiä. Tavallisin niistä on kausaliteetin ja teleologian sekoittaminen toisiinsa. Toisin sanoen luonnonilmiöiden olemassaolon syyn käsitteen kaksi eri merkitystä sekoitetaan toisiinsa: se, että luonnossa jokin tietty tapahtuma aiheuttaa joitakin muita tapahtumia, oletetaan samaksi asiaksi kuin että jonkin tietyn asian tarkoituksena (telos) on jokin toinen asia.

Länsimaissa tämä sekaannus juontaa juurensa jo Aristoteleen filosofiaan, vaikka Aristoteles itse osasi kirjoituksissaan erottaa toisistaan yhtäältä aiheuttavan syyn (kausaliteetti) ja toisaalta finaalisen syyn (tarkoitus, jonka vuoksi joku tekee jotakin). Aristoteles loi kuitenkin perustan olemusajattelulle, jonka mukaan luonnon tapahtumat ovat selitettävissä viittaamalla kunkin luontokappaleen lajityypilliseen tarkoitukseen. Kissalla on terävät kynnet, jotta se voisi saalistaa - eikä suinkaan sen vuoksi, että miljoonien vuosien ajan miljoonat kissapedot ovat aikaisemmista luonnonolosuhteista aiheutuneiden syiden seurauksena kehittyneet enimmäkseen teräväkyntisiksi.

Katolisen kirkon opeissa Aristoteleelta periytyvä naturalistinen virhepäättely on hyvin keskeisellä sijalla; ilman sitä ei olisi mahdollista ymmärtää niitä opillisia perusteita, joilla yhä vastustetaan esim. syntyvyyden sääntelyn tekniikkaa puuttumisena asioiden luonnolliseen tarkoitukseen. Nykyaikainen tieteellisen keskustelun ilmapiiri on 1800-luvulta lähtien ollut yhä selkeämmin naturalistinen (nojautuen oletukseen, että luonnontieteiden tulokset kertovat pohjimmaisen totuuden maailmasta) - mutta nykyaikainen tieteellinen keskustelu ei ole kuitenkaan kyennyt irrottautumaan aristotelisen perinteen mukaisesta olemusajattelusta, jossa "luonnolla" pyritään selittämään ihmiselämän arvoja. Kärjistetysti sanottuna tieteellisen keskustelun valtavirta on siis ollut miltei samalla puolella paavin ja kirkkokuntien kanssa. Vastareaktiona on syntynyt sellaisia postmoderneja filosofioita, joissa koko luonnontieteellinen diskurssi ja oletus totuudesta halutaan nähdä vain yhtenä poliittisena vallankäytön välineenä muiden joukossa. Tässä kohdin vapaa-ajattelijoilla olisi yhä keskustelunavauksen paikka laajemminkin kuin vain uskonnollisten oppien haastajina.


SANASTO:


Agnostismi tieto-opillinen käsitys, jonka mukaan yliluonnollisen (esim. jumalan) olemassaoloa koskevat kysymykset ovat peruuuttamattomasti tiedon ulkopuolella

Deismi käsitys, jonka mukaan jumala on todellisuuden ensimmäinen syy, mutta ei luomakunnan johdattaja eikä pelastaja

Elämänkatsomus yksittäisen henkilön omakohtainen eli subjektiivinen näkökulma maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin

Falsifioitavuusvaade periaate, jonka mukaan tieteelliset faktaväitteet (hypoteesit) on muotoiltava siten, että ne on mahdollista kumota (ja siten oletuksina hylätä) jopa yhdellä ainoalla niiden kanssa ristiriidassa olevalla vastaesimerkillä

Humen giljotiini periaate, jonka mukaan arvokäsityksiä (sitä, miten asioiden tulisi olla) ei voida loogisesti päätellä todellisuuskäsityksestä (siitä, miten asiat ovat) eikä toisinpäin

Kausaliteetti aiheuttavan syyn ja vaikutuksen välinen suhde (olemusajattelussa sekoitettu usein virheellisesti teleologiaan, joka on ilmiön selittämistä viittaamalla sen tarkoitukseen)

Maailmankatsomus todellisuuskäsityksestä ja arvokäsityksistä muodostuva järjestelmällinen kokonaiskäsitys siitä, mitä maailma, elämä ja yhteiskunta ovat ja mitä niiden tulisi olla

Materialismi käsitys, jonka mukaan kaikki elollinen koostuu elottomasta (vastakohta: idealismi, jonka mukaan luonto on elävä kokonaisuus)

Naturalismi käsitys, jonka mukaan luonto on kaikenkäsittävä eikä sen ulkopuolella ole mitään

Naturalistinen virhepäättely hämäävä yritys perustella arvokäsityksiä vetoamalla tosiasioihin

Olemusajattelu essentialismi, käsitys, jonka mukaan kullakin luontokappaleella on muuttumaton olemus, joka määrää sen tarkoituksen; naturalistisen virhepäättelyn yleisin muoto

Panteismi käsitys, jonka mukaan jumala on yhtä kuin kaiken olemassaolon kokonaisuus

Vapaa Ajattelijan 2-3/2004 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon