Vapaa Ajattelija 6/2003

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 6/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon

Erkki HartikainenTotuusEino Sakari Kaila (1890-1958) toimi Turun yliopiston ensimmäisenä filosofian professorina 1921-1930, Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professorina 1930-1948 ja Suomen Akatemian ensimmäisenä filosofijäsenenä 1948-58. Eino Kaila kuului pappisukuun, ja hänen isänsä Erkki Kaila oli Turun arkkipiispa. Nimitys "looginen empirismi" on Eino Kailan (saksan kielellä) keksimä. Tämä henkilökehu oli tarkoitettu autoritaarisille lukijoillemme (autoritaarisuuden määritelmä löytyy mm. teoksesta http://www.dlc.fi/~etkirja/et8.htm).Eino Kaila käytti usein eri sanoja kuin esimerkiksi nykyiset viralliset elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat. Seuraavassa pohdittu sitä, miksi hän teki niin, ja sitä, miksi olisi edelleen syytä jatkaa käsitteiden täsmentämistä Eino Kailan tapaan.

Oikeastaan sanat "looginen empirismi" eivät tarkoita filosofiaa (vaikka Eino Kaila itse käytti virkansa puolesta käsitettä "filosofia") vaan menetelmää todellisuuskäsityksen muodostamiseksi. Loogisen empirismin mukaan todellisuuskäsityksen pitää (tämä on siis normi) nojautua kokemukseen (empiria), olla ristiriidaton (käyttää logiikkaa eli johdonmukaista ajattelua) ja mahdollisimman yksinkertainen.

Vuonna 1929 ilmestyi (Otavan kustantamana) Eino Kailan teos "Nykyinen maailmankäsitys". Kirjan nimi ei ole "Nykyinen maailmankatsomus" vaan "Nykyinen maailmankäsitys". "Käsitys" on selkeämpi kuin "katsomus", koska "käsitys" viittaa suoraan inhimilliseen käsityskykyyn ja ihmisen muodostamiin käsityksiin. Olen vähitellen poistamassa toimittamistani "elämänkatsomustiedon" aineistoista sanan "katsomus" ja korvaamassa sen sanalla "käsitys". Myös "elämänkatsomus" häviää, ja sen tilalle tulee "elämänkäsitys". Sanaa "tieto" aion käyttää alla tarkemmin esitettävistä syistä huomattavan valikoidusti.

Eino Kailan sanassa "maailmankäsitys" heijastuu vanha kristillinen maakeskeisyys, ja olen muuttamassa oppimateriaalien sanan "maailmankatsomus" sanaksi "todellisuuskäsitys". Koska todellisuuskäsitys sisältää elämänkäsityksen, käsitteiden alat muuttuvat aikaisemmista päinvastaisiksi. Aikaisemmin on ajateltu, että elämänkatsomus olisi laajempi kuin maailmankatsomus, joka puolestaan olisi laajempi kuin maailmankuva. Uudesta luokittelusta käsite "maailmankuva" putoaa tarpeettomana pois. "Maailma" viittaa maakeskeisyyteen ja "kuva näköaistikeskeisyyteen.

Eino Kailan ehkä kuuluisin teos "Inhimillinen tieto" ilmestyi vuonna 1939. Pertti Lindfors ehdotti 1960-luvulla, että Eino Kailan "Inhimillinen tieto" pitäisi kirjoittaa uudelleen. Heikki Partanen teki sen teoksellaan "Kokonaisesitys filosofiasta", omakustanne 1997. Uudelleenkirjoitus on tehty hyvin, mutta nimi on pilattu. Nimen "Inhimillinen tieto" osa inhimillinen korostaa oikein sitä, että tieto, mitä se sitten onkin, on inhimillisiä käsityksiä.Pythagoras (569-475 eaa.) ei sanonut itseään viisaaksi vaan viisauden ystäväksi eli filosofiksi. Pythagoras uskoi jumaliin, ja Pythagoraan mielestä vain jumalat ovat viisaita. Ihmiset voivat siis Pythagoraan mielestä parhaimmillaan olla vain viisauden ystäviä eli filosofeja. Oikeasti viisaita olivat tietysti sofistit, mutta sofistista tehtiin haukkumasana.

Looginen empirismi kannatti filosofiaksi kutsutun "tieteen" lopettamista ja siinä olevien mahdollisesti järjellisten osa-alueiden sulauttamista muihin "tieteisiin".

Muinaiskreikkalaiset pitivät sanaa "filosofia" niin hienona, ettei se edes käänny barbaarien kielille. Hyvänä todisteena suomalaisten barbaarisuudesta voidaankin pitää sitä, ettei sanaa "filosofia" ei ole pystytty suomentamaan.

Tarkasti ottaen filosofia siis tarkoittaa viisauden ystävyyttä. Sanan "viisaus" merkityksestä ollaan erimielisiä. Vaikka päästäisiin yksimielisyyteen sanan "viisaus" merkityksestä, ollaan varmasti eri mieltä siitä, mikä on viisasta.

Oppikirjallisuudessa "filosofi"-sanaa käytetään usein arvonimenä. Tämän tittelin arvoa olisi syytä pudottaa niin, ettei seuraavassa Vapaa-ajattelijain liiton liittokokouksessa väiteltäisi siitä, kuka on filosofi. Tämän sanan poistaminen oppimateriaaleista on yksinkertaista. Useimmiten lauseen merkitys ei muutu mitenkään siitä, että sanan "filosofia" jättää pois. Joissakin paikoissa tämä sana voidaan korvata täsmällisemmillä sanoilla kuten "ajattelu", "käsitys", "ajatussuuntaus" jne. Vastustin nuorena V. I. Leninin (1870-1924) käsitystä, jonka mukaan filosofia on puhtaasti poliittinen tiede. Olen sittemmin päätynyt samaan tulokseen kuin Lenin.Latinan kielen sana "scientia", jonka perusteella muihin kieliin on tehty sana "tiede", tarkoittaa tietoa tai taitoa. Sanan "tieto" merkitys on kiistanalainen. Uusimpien tutkimusten mukaan niin sanotut länsimaiden ihmiset käsittävät sanan "tieto" eri tavalla kuin itäaasialaiset. Olen pyrkinyt vähentämään sanan "tieto" käyttöä oppimateriaaleissa.

Koska käsite "tiede" on käsitteen "tieto" johdannainen, käsite "tiede" on jo tästä syystä ongelmallinen. Mielestäni käsitteestä "tiede" pitäisi kokonaan luopua. Olen pyrkinyt vähentämään sanan "tiede" käyttöä oppimateriaaleissa ja korvaamaan tämän käsitteen muilla sanoilla kuten "kokeellinen tutkimus".

Toinen tärkeä syy siihen, miksi käsitteestä "tiede" pitäisi mielestäni luopua, on se, ettei rajan vedossa "tieteen" ja "valetieteen" eli "näennäistieteen" välillä ei ole edistytty. Looginen empirismi yritti saada voimaan jonkinlaiset normit tätä rajanvetoa varten, mutta tieteen papisto kielsi loogisen empirismin.

Kolmas tärkeä syy siihen, miksi käsitteestä "tiede" pitäisi mielestäni luopua, ovat monet yliopistojen merkilliset tiedekunnat kuten jumaluusopillinen tiedekunta. Jumaluusoppi on epäilemättä ns. tieteistä mielettömin, sillä se tutkii jotain, jota ei ole olemassa.

Ristiriitojen välttämiseksi voidaan erottaa tieto ja tietäminen. Niin sanotun heikon tiedon määritelmän mukaan väite on tietoa, jos se on tosi. Vaikka väite olisi tietoa, ei voida varmuudella sanoa, tietääkö väitteen esittäjä sen.

Kuten tunnettua William Shakespearen (1556-1616) kuuluisassa näytelmässä "Pilatus ja Jeesus" ei päästy selvyyteen siitä, mitä sana "totuus" tarkoittaa.

Myös sanan "totuus" merkityksestä on kiistelty runsaasti, ja luultavasti niin tehdään myös tulevaisuudessa. Olen pyrkinyt välttämään tämän sanan käyttöä lukuun ottamatta joitakin sellaisia tapauksia, joissa sen käyttäminen selventää asioita. Olen Alvin I. Goldmanin teoksen "Knowledge in a Social World" (Oxford 1999) 11. luvun kanssa yhtä mieltä siitä, että julkisissa kouluissa pitäisi opettaa totuus ja vain totuus (eikä siis esimerkiksi uskontoa tai epätotuuksia sisältävää elämänkatsomustietoa).Totuuden vastaavuusteorian (korrespondenssiteorian) mukaan lause "Tämä kirja on sininen" on tosi, jos tämä kirja on sininen. Eri asia on se, miten voimme todeta tämän kirjan siniseksi. Voimme todeta kirjan värin siniseksi esimerkiksi katsomalla kirjan kantta. Esimerkki sinisestä kirjasta on vaikkapa Alvin I. Goldmanin teos "Knowledge in a Social World".

Lause on tosi, jos se ilmaisee toden asiantilan eli tosiasian. Alfred Tarski (1902 - 1983) on muotoillut totuuden vastaavuusteorian seuraavasti:
"p(x) on tosi jos ja vain jos p",
missä p on tarkasteltavan kielen lause ja x on tämän lauseen nimi.

Vastaavuusteorian kanssa kilpailee yhteensopivuusteoria (koherenssiteoria). Sen mukaan totuus merkitsee yhteensopivuutta muiden lauseiden muodostaman järjestelmän kanssa. Tämän teorian heikkous on se, että monissa käytännön tilanteissa on olemassa lukuisia erilaisia ristiriidattomia lausejoukkoja, joiden totuudellisuudesta tämä teoria ei pysty sanomaan mitään. Parhaimmillaankin tämä teoria voi toimia suhteellisen epätotuuden ilmaisijana; jos lausejoukossa esiintyy ristiriitoja, jotkut lauseista ovat epätosia.

Menestyksellisyysteorian (pragmatismi) mukaan totuus merkitsee samaa kuin toimivuus tai menestyksellisyys. Totuus on tämän teorian mukaan eräs hyvyyden laji. Totta on se, mikä on välineellisesti arvokasta. On sanottu, että menetyksellisyysteoriassa yksi totuuden ilmaisin korotetaan totuuden määritelmäksi. Virheellisten uskomusten varassa toimiminen saattaa olla menestyksekästä (esimerkiksi sosiopaatin määritelmä alkaa toteamuksella, että sosiopaatti on charmikas ja vakuuttava. Valehtelevan sosiopaatin väitteet voivat tuottaa menestystä esimerkiksi sosiopaatille itselleen).

Viime aikoina on tullut muotiin totuuden yksimielisyys- eli konsensusteoria. On ajateltu, että tieteellinen yhteisö lähestyisi koko ajan totuutta, joka olisi päättymättömän tutkimuksen raja-arvo.

Yksimielisyys ei ole tae siitä, että jokin teoria on tosi. Esimerkiksi katolisella keskiajalla Euroopassa vallitsi huomattava yksimielisyys tärkeiden elämänkäsitysten suhteen. Tästä huolimatta tuota aikaa on mielestäni täysin oikeutetusti sanottu maanosamme historian pimeimmäksi.

On sanottu, että keskiaika on huono esimerkki, koska silloin ei sallittu vapaata tieteellistä keskustelua. Toisaalta voidaan kysyä, onko yksimielisyys ollenkaan mahdollinen silloin, kun vapaa keskustelu sallitaan. Voidaan myös esittää epäilyjä siitä, onko esimerkiksi meidän aikamme tieteellinen keskustelu vapaata. Esimerkiksi tätä artikkelia ei todennäköisesti voitaisi julkaista missään "tieteellisessä" julkaisussa. On myös mahdollista, että inhimillisen käsityskyvyn rajat estävät ottamasta huomioon kaikkia asioita.Totuuden vastaavuusteoria on ainoa, joka kohtuudella kelpaa totuuden määritelmän pohjaksi. Sikäli kuin totuus on määriteltävissä, totuuden määritelmä on jokin vastaavuusteorian muunnos. Muut totuusteoriat sotkevat totuuden määrittelemisen ja keinot ratkaista, mikä on totuus jossain yksittäistapauksessa.

Mielestäni totuuskäsite pitäisi rajata kokemustietoon. Tällöin estetään uskontomyönteisten "filosofien" yritykset hämätä ihmisiä esimerkiksi matematiikan, logiikan ja niitä alkeellisempien kalkyylien "totuuksilla". Perinteisesti jotain kaavaa on sanottu todeksi, jos se on johdettavissa peruskaavoista (eräissä tapauksissa tyhjästä kaavasta). Oikeampaa olisi jättää sana "totuus" pois ja sanoa pelkästään, että kaava on johdettavissa.

Vaikka ei voitaisi sanoa, sisältääkö jokin merkkijono, ääni, kuva jne. tietoa, siinä voi olla informaatiota. Usein puhe tiedosta voidaan korvata puheella informaatiosta. Sen sijaan, että kysymme toiselta ihmiseltä, tietääkö hän jonkin asian, voimme kysyä, onko hänellä asiasta informaatiota tai onko hänellä asiasta henkilökohtainen käsitys (mielipide). Sen sijaan, että puhutaan uudesta tiedosta voitaisiin puhua uusista tutkimustuloksista (joihin tietysti tulee suhtautua aina kriittisesti).

Vaikka totuudesta puhuttaisiin tämän kielenkäytön mukaan harvoin, niin tahallista virheellisen informaation levittämistä voitaisiin edelleen sanoa valehtelemiseksi ja vankasti kokeelliseen tutkimukseen perustuvaa informaatiota voitaisiin pitää käytännössä totena.

Lisätietoa uuden käsitteistön käytöstä löytyy esimerkiksi kirjasta http://www.dlc.fi/~etkirja/et11.htmInhimillinen kieli on minun käsitykseni mukaan alun perin kehittynyt apinayhteisön vallankäytön ja valehtelemisen välineeksi. Käsitteistön tuottamista ovat hallinneet laumojen johtajat, papit ja ainakin maanviljelyksen ja karjanhoidon kehittymisen jälkeen myös rikkaat. Käsitteiden tehtäviä ovat olleet mm. alaluokkaisten ja orjien käskyttäminen sekä yläluokan todellisuuskäsityksen puolustaminen. Kieltä on tarvittu myös yläluokan sisäisen nokkimisjärjestyksen ylläpitämiseen. Sopivien käsitteiden avulla alaluokka on pyritty saamaan hyväksymään alistettu asemansa. Pahinta käsitteiden avulla alistamista on ollut ja on edelleen uskonto.

Vaikka hallitsevan yläluokan laitoksista kuuluu Suomessa käyttää vain myönteistä kieltä, rohkenen sanoa, että uskonto on vanhin muoto järjestäytynyttä rikollisuutta. Jonkunhan tämä on joskus sanottava, ja kohta eläkkeelle jäävänä ja kohtuullisen pian myös todellisuudesta poistuvana ihmisenä voin tehdä sen itse.

Vapaa Ajattelijan 6/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon