Vapaa Ajattelija 6/2003

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 6/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon

Sanassa "moraali" on eräs paha vika: sitä ei ole kyetty suomentamaan. Vapaa Ajattelija julistaa kilpailun suomenkielisen sanan löytämiseksi sanan "moraali" tilalle. Palkintona on paikka suomen kielen kehittämisen historiassa. Käsitteen "moraali" monia merkityksiä on käsitelty perusteellisesti kirjassa http://www.dlc.fi/~etkirja/et10.htm. Keksimiskilpailun avuksi julkaisemme muutamia otteita tästä materiaalista.

Erkki HartikainenMoraaliMikä tekee teosta oikean tai väärän? Mitä tarkoitamme, kun sanomme, että meidän pitäisi tehdä jotakin tai että emme saisi tehdä jotakin? Kuinka meidän pitäisi elää? Kuinka meidän pitäisi kohdella muita ihmisiä?

Jos emme pysty sanomaan, miksi kidutus, murhat, orjuus, raiskaukset ja varkaudet ovat väärin, millä perusteilla voimme estää ihmisiä tekemästä niitä? Onko moraali makuasia vai onko meillä perusteluja moraalikäsityksillemme?

Epäilijät (esim. Friedrich Nietzsche) saattavat sanoa, että useimmat professorit päätyvät todistelemaan omia toiveitaan, joita on siistitty ja yleistetty. Toisin sanoen nämä professorit tekevät mutkikkaita tarkasteluja jotka näyttävät sisältävän paljon loogisia päättelyitä mutta päätyvät lopuksi väittämään, että heidän ennakkokäsityksensä olivat oikeita.

Vaikka logiikan avulla ei päästäisi moraalikysymyksistä yksimielisyyteen, sen avulla voidaan johdonmukaistaa niitä ja auttaa ymmärtämään moraalikäsitysten käytännön seurauksia.Moraaliajattelu (latinankielen mores = tavat) tutkii lauseita ja käyttäytymistapoja, joissa ilmenee käsityksiä hyväksymisestä tai hylkäämisestä, oikeasta tai väärästä, hyvästä tai pahasta, arvokkaasta tai arvottomasta. Samoin se tutkii päämäärien valinnan järkevyyttä ja viisautta.

Arvot voidaan jakaa kahteen pääryhmään: moraalisiin arvoihin ja ei-moraalisiin arvoihin. Ihmisryhmiä, yksilöitä ja heidän luonteenpiirteitään luonnehditaan usein moraalisilla arvoilla. Voidaan esimerkiksi sanoa, että uskontokuntiin kuulumattomat ovat hyviä ihmisiä. Jos sen sijaan sanotaan, että Lada on hyvä auto, kyse ei ole moraaliarvosta. Kun sanotaan, että Lada on kaunis auto, kyse on esteettisestä arvosta. Sanaa "arvo" käytetään myös monissa muissa merkityksissä.

Arvoteoriassa (aksiologiassa) erotetaan toisistaan itseisarvot ja välinearvot. Itseisarvoina pidetään esimerkiksi moraalisesti hyvää, kauneutta ja totuutta. Välinearvot eivät ole välttämättä edes arvokkaita, vaan ne saavat usein arvonsa vasta silloin, kun niitä käytetään pyrittäessä itseisarvoihin. Esimerkiksi rahan avulla voi tavoitella itseisarvoja, rakentaa kauniita rakennuksia, tukea tutkimusta tai auttaa kehitysmaiden hädänalaisia.

Arvoja ilmaistaan arvoarvostelmien avulla. Yllä oleva lause, jonka mukaan uskontokuntiin kuulumattomat ovat hyviä ihmisiä, on arvoarvostelma, jota kutsutaan moraaliarvostelmaksi. Lause "ruusut ovat kauniita" on puolestaan esteettinen arvostelma. Sana "arvostelma" tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin saksan kielen Urteil (= lausunto, lausuma).

Arvoarvostelmien lisäksi on mm. totuusarvostelmia. Totuusarvostelma on esimerkiksi lause "Tämä pöytä on pyöreä". Totuusarvostelma (propositio) on joko tosi tai epätosi. Sen sijaan monet ovat sitä mieltä, että arvoarvostelmat eivät ole samassa mielessä tosia tai epätosia kuin totuusarvostelmat.

Moraaliajattelu jaetaan usein velvoitteen teoriaan (deontologiaan) ja arvoteoriaan (aksiologiaan). Molempia osia voidaan tutkia kahdesta näkökulmasta. Ensiksi voidaan kuvailla velvoitteita ja arvoja (kuvaileva eli deskriptiivinen teoria). Toiseksi voidaan ottaa teorioihin itse kantaa (arvottava eli normatiivinen teoria).

Sana "normi" tarkoittaa mittapuuta tai mallia. Moraalinormin avulla ilmaistaan, mikä tai mitkä useista mahdollisista toimintatavoista on valittava.

Sotalaiva oli partioimassa, kun se näki edessäpäin valoa. Kapteeni käski ottaa radiolla yhteyttä toiseen laivaan.
- Olette kurssillamme, väistäkää!
- Ei, teidän on väistettävä, kuului vastaus.
Kapteeni hämmästyi tästä vastauksesta.
- Me emme aio väistää. Siirtykää heti kurssiltamme.
- Mekään emme aio väistää. Väistäkää te.
Nyt kapteeni suuttui tosissaan.
- Väistäkää heti, tämä on sotalaiva!
- Tämä on majakka.

Velvoitteita ilmaistaan usein käsky- ja kieltolauseilla, mutta velvoite voidaan muutenkin sisällyttää lauseeseen. Velvoitelauseita ovat esimerkiksi: "älä varasta!", "tupakointi on kielletty koulun alueella", "on pakko noudattaa maan lakeja" jne.

Arvoteorian puitteissa voimme esimerkiksi kartoittaa oman kulttuurimme arvoja. Kulttuurin sisällä saattaa olla ryhmiä, joiden arvot eroavat suuresti toisistaan, esimerkiksi ateisteilla, kristityillä ja muslimeilla voi esiintyä suuria eroja arvostuksissa.

Voisi ajatella, että uskonnoton ajattelu olisi arvottavaa (aksiologista). Enimmäkseen se on sitä ollutkin, mutta sen piirissä on esiintynyt esimerkiksi suuntia, joissa velvoitteita on johdettu suoraan sisäisestä oivalluksesta (intuitiosta).

Siitä, mikä on hyvää, arvoteoriat esittävät suuren määrän erilaisia käsityksiä. Niitä esitellään myöhemmin tässä kirjassa. Hyvää on mm. yritetty liittää mielihyvään, onnellisuuteen, hyötyyn jne.

Millainen on laihialainen noutaja?
Se tuo aamun lehden naapuripitäjästä.

Voidaan pohtia myös sitä, kenen hyväksi normin noudattamisesta seuraava arvo koituu. Jos ihminen pyrkii varmistamaan itselleen mahdollisimman paljon hyvää, kyseessä on itsekkyys (egoismi, latinankielen sanasta ego = minä). (Toisten hyväksi toimimista kutsutaan altruismiksi, latinankielen sanasta alter = toinen). Lyhyen tähtäyksen itsekkyys (egoismi) on helppo tunnistaa. Sen sijaan pitkän tähtäyksen itsekkyys (egoismi) saattaa näyttää toisten hyvinvoinnista huolehtimiselta (altruismilta). Esimerkiksi eteenpäin pyrkivä poliitikko saattaa muiden hyväksi toimimalla vain varmistella omaa tulevaisuuttaan. Myös ne uskovaiset, jotka ajattelevat muiden hyväksi toimimisen varmistavan heille itselleen kuoleman jälkeisen elämän Taivaassa, ovat itsekkäitä (egoisteja). Myös toisen hyväksi toimimisessa (altruismissa) voidaan erottaa useita muotoja sen mukaan, kuinka monen yksilön hyvään toiminta tähtää. Usein asetetaan vastakkain oman maan köyhien auttaminen ja kehitysmaiden auttaminen.

Voidaan esimerkiksi kysyä, riippuvatko arvot arvottamisesta. Jos niin on, voidaan kysyä, onko arvottaminen (arvoilla varustaminen) tunne tai toive vai liittyykö arvottamiseen harkintaa ja tietoa. Entä onko meillä arvotietoisuus henkisen varustuksemme osana vai ovatko arvot opittuja? Näitä kysymyksiä käsitellään myöhemmin.Seuraako siitä, että teko on välttämätön, sen pakollisuus? Voidaanko sallia mahdoton teko? Seuraako siitä, että teko on sallittu, sen mahdollisuus?

Kaksi laihialaismiestä tapaavat raitilla, jolloin toinen kysyy:
- Sääkös sen mun poikani eilen sieltä avannosta pelastit?
- Joo mää... toinen vastaa vältellen.
- No missäs sen pipo on?

Sekä arvottavassa (aksiologisessa) että velvollisuusetiikassa (deontologisessa moraaliajattelussa) joudutaan ristiriitaan, jos järjestelmään kuuluu useita erilaisia arvoja ja normeja eikä niitten kesken ole määritelty järjestystä. Tästä syystä olisi hyvä pyrkiä ilmoittamaan arvojen tärkeysjärjestys ja normien soveltamisjärjestys. Siitä, onko tämä mahdollista, ollaan erimielisiä.

Toinen pulmatilanne syntyy, jollei ilmoiteta, ovatko arvot ja normit tarkoitetut liitettäviksi vain kulloinkin esille tulevaan tekoon vai ovatko ne yleisiä sääntöjä, moniin tilanteisiin sovellettavaa, arvot samoja vaikka teot ovat eriaikaisia ja eripaikkaisia. Järjestelmiä, joissa ainakin normit sopivat vain yhteen tilanteeseen kerrallaan, kutsutaan tilannejärjestelmiksi. Järjestelmiä, joissa normit ovat muodoltaan yleisiä sääntöjä, kutsutaan sääntöjärjestelmiksi.

Kummallakin suuntauksella on vaikeutensa. Miten tilannejärjestelmän kannattaja voi toimia tilanteissa, joita ei ole ennen kohdannut? Eikö sääntöjärjestelmän kannattaja joudu sallimaan poikkeuksia yleisistä moraaliohjeistaan? Miten moraalinen kasvatus on mahdollista, jos moraaliset arvot eivät ole edes jotenkin yleisiä?

Mielipidetutkimustekniikka tarjoaa mahdollisuuksia mitata arvojen esiintymistä jossakin kulttuurissa. Voidaan myös mitata suvaitsevuutta eli sen sallimista, että jotkut yksilöt tai ryhmät noudattavat eri arvoja ja normeja. Kansainvälisissä tutkimuksissa Suomi ja Irlanti ovat osoittautuneet Euroopan suvaitsemattomimmiksi maiksi. Myös tässä asiassa on saatu päinvastaisiakin tuloksia.Eri kansat, aatteet ja yksilöt ovat olleet hyvin eri mieltä siitä, mitä normeja tulisi noudattaa. Kun muinaiset kuninkaat valloittivat naapurimaita, he saattoivat yrittää muuttaa niiden asukkaiden uskontoja ja normeja. Tällainen johti kuitenkin helposti kapinoihin. (Esimerkiksi Aleksanteri Suuren (356-323 eaa.) valloittamalla alueella omaksuttiin suvaitsevuus erilaisia uskomuksia ja normeja kohtaan). Muinainen Rooma koostui hyvin erilaisista alueista, ja suvaitsevuutta tarvittiin, jotta valtakunta olisi pysynyt koossa. Kuitenkin esimerkiksi muinaisessa Roomassa ryhdyttiin säätämään kaikille kansalaisille yhteisiä lakeja. Syntyi ns. roomalainen oikeus.

Myöhemmin etenkin kristityt ja muslimit yrittivät yhdenmukaistaa normeja yhdistämällä sotilaallisen ja uskonnollisen vallan. Toisin ajattelevat yksinkertaisesti tuhottiin. Jos tässä ei onnistuttu heti, sotaa kerettiläisiä tai vääräuskoisia vastaan jatkettiin niin kauan kuin heidät oli alistettu.

Uudella ajalla suvaitsevuutta ovat lisänneet mm. kristinuskon pirstoutuminen (oli tarpeen lopettaa uskonsodat kuten 30-vuotinen sota), valistusajattelu, vallankumoukset (esim. Ranskan ja Venäjän vallankumous), kaupan ja teollisuuden tarpeet (oli tarpeen suvaita vääräuskoisia yrittäjiä) jne.

Uudella ajalla lukuisat ihmiset ovat yrittäneet löytää perustaa moraalille. Toisaalta ollaan yleisesti sitä mieltä, että moraalinormeja ja moraalisia arvoja ei voida palauttaa tosiasiaväitteisiin. Sen sijaan normeja voidaan yrittää palauttaa toisiin, yleisempiin normeihin. Esimerkiksi kultaisesta säännöstä (tee toisille kuten toivoisit tehtävän itsellesi, älä tee toisille, mitä et toivoisi tehtävän itsellesi, muinaiskiinalainen, muinaisintialainen ja muinaiskreikkalainen ajatus) voidaan päätellä suuri määrä yksittäisiä toimintaohjeita. Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteista voidaan samoin johtaa suuri määrä muita normeja.Sana "moraali" tulee latinankielen sanasta "moralis", joka tarkoittaa tapoja koskevaa. "Etiikka" puolestaan tulee kreikan kielen sanasta "ethika", joka tarkoittaa oppia tavoista. Moraalilla tarkoitetaan sekä yhteiskunnallista ilmiötä, että yksilöiden moraalisten käsitysten muodostamaa kokonaisuutta. Etiikka on puolestaan moraaliajattelua, jonka tehtävänä on moraalin tutkimus.

Moraalikieltä käytetään, kun ilmaistaan moraaliarvostelmia tai lausutaan moraalisia käskyjä tai kieltoja.

Moraaliarvostelmat sisältävät moraalisanoja. Moraalisanoja ovat esimerkiksi "hyvä", "paha", "oikein", "väärin", "pitää", "saa", "parempi", "huonompi".

Moraaliarvostelmia ovat esimerkiksi seuraavat: "Mustasukkaisuus on alhainen vaikutin." "On väärin olla itsekäs."

Moraalikäskyjä ovat esimerkiksi: "Pidä lupauksesi" "Auta köyhiä maita!" "Rakasta lähimmäistäsi!"

Moraalisia kieltoja ovat esimerkiksi: "Älä tapa." "Älä varasta." "Älä valehtele."

Kaikki arvostelmat eivät ole moraaliarvostelmia. Sellaisia arvostelmia, jotka eivät ole moraaliarvostelmia, ovat esimerkiksi: "Tämä on hyvä auto." "Ruusut ovat kauniita."

Paitsi kieltä käyttämällä moraalia voidaan ilmaista ilmeiden ja eleiden avulla. Kun puhumme vihaisesti, ilmaisemme, ettemme hyväksy jotakin. Vihastuneena saatamme ilmaista moraalisen suuttumuksemme polkaisemalla jalkaa. Hyväksymisen saatamme ilmaista hymyllä tai taputtelemalla.

Myös huumori on varsin usein moraalin ilmaus.

Usein moraalikieli on varsin mutkikasta, ja moraalisanojen avulla saatetaan hämätä ihmisiä.Voidaan kysyä, mistä johtuu, että ihminen yleensä ryhtyy arvostelemaan muiden ihmisten tekoja ja niiden vaikuttimia. Tämä johtuu siitä, että ihminen, (kuten esimerkiksi jo Aristoteles huomautti) on yhteiskunnallinen olento. Yhteiskunnissa eläviä eläimiä yhdistää yleensä ainakin jossain määrin myötätunto (sympatia). Jokaisen yksilön toiminta on omiaan vaikuttamaan kaikkien muiden yhteiskunnassa elävien yksilöiden tilaan joko edistäen tai ehkäisten heidän menestystään. Kaikissa yhteiskunnissa syntyy vallitseva käsitys siitä, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Edellinen parhaimmillaan edistää yhteiskunnan ja yksilön menestystä, jälkimmäinen sitä, jolla on vastakkainen vaikutus.

Tämän väitteen paikkansapitävyydestä on kiistelty runsaasti, mutta vasta viime vuosikymmenien tutkimukset, joissa on sovellettu peliteoriaa suoraan ihmisiin (selostuksia näistä kokeista on esimerkiksi Matt Ridleyn kansantajuisessa kirjassa Jalouden alkuperä, Art House, 1999), ovat osoittaneet sen paikkansapitävyyden.

Tämä johtaa siihen, että jokaista yksilöä arvostellaan muiden yhteiskunnan jäsenten taholta. Hänen toimintansa herättävät joko mielihyvää tai mielipahaa aina sen mukaan, vastaavatko ne niitä arvostuksia, jotka yhteiskunnassa on hyväksytty vai eivät.

Lapsi omaksuu ensimmäiset moraaliset käsityksensä kotona, kun vanhemmat käskevät ja kieltävät häntä. Muita moraalisia käsityksiä hän saa tovereiltaan, muilta aikuisilta ja koulusta. Moraaliset näkemykset eivät tule tyhjästä, vaan kukin yhteisö kasvattaa niitä jäseniinsä. Lapsen sanotaan sisäistävän yhteisönsä moraalin, hänelle kehittyy "yliminä" eli "omatunto".Seurausetiikoissa tekoja arvioidaan pikemmin tekojen seurausten kuin hyvien aikomusten tai velvollisuuksien näkökulmasta. Koska seurausten arvioiminen edellyttää pätevyyttä, seurausetiikka korostaa tietojen ja taitojen merkitystä. Seurausetiikassa valehteleminen on melkein aina väärin, koska valehtelemisen seuraukset ovat yleensä vähemmän toivottavia. Jos joku etsii ystävääsi murhatakseen hänet, sinulla on seurausetiikan mukaan oikeus valehdella murhaajalle pelastaaksesi ystäväsi.

Seurausetiikassa pyritään usein arvioimaan tekoja sen perusteella, miten paljon ne lisäävät hyvinvointia ym. "hyviä" asioita. Koska hyvinvoinnin kuten melkein minkä tahansa vastaavan inhimillisen olotilan määrällinen arviointi on vaikeaa, seurausetiikan vastustajat hyökkäävät tavallisesti voimallisesti tämän teknisen vaikeuden kimppuun. Usein teon seurausten arviointi on kohtuullisen helppoa, mutta joskus se on vaikeaa ja joskus mahdotonta. Tärkeä syy seurausten arvioinnin vaikeuteen on se, että tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa.

Seurausetiikka ei ole professorien enemmistön suosiossa. Monet professorit kuitenkin myöntävät, että käytännön elämässä kuten talouden suunnittelussa ja lainsäädännössä sekä myös tavallisten ihmisten yksityisissä ratkaisuissa seurausten tarkastelu on tärkeää.

Merkillisenä on pidettävä myös professorien enemmistön epäsuoraa hyvinvoinnin lisäämisen vastustusta. Voidaan kysyä, onko oikeus hyvinvointiin vain rikkailla ja vaikutusvaltaisilla kuten professoreilla...

Vapaa Ajattelijan 6/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon