Vapaa Ajattelija 4/2003

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 4/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon


EU:n perustuslakiluonnos syrjii ateisteja


Lukuisat uskonnottomien järjestöt eri puolilla maailmaa ovat esittäneet vastalauseita EU:n perustuslakiluonnoksen 51 artiklan 1. momenttia vastaan. Niissä maissa, joissa kirkko on erotettu valtiosta, ihmetellään avoimesti tätä perustuslakiluonnoksen kohtaa. Myös monissa niistä maista, joissa kirkkoa ei ole erotettu valtiosta, kuten Saksassa, uskonnottomat vastustavat tätä momenttia.

Pohjoismaissa on totuttu siihen, että uskonnoilla on oikeuksia, joita ei ole uskonnottomilla. Monet suomalaiset ateistitkin ovat sitä mieltä, että uskonnot ovat hyvä asia ja että uskonnoilla pitää olla etuoikeuksia. Tästä syystä olen kirjoittanut alla olevan uutisen omissa nimissäni.

EU:n perustuslakiluonnoksessa sanotaan mm.:
"51 artikla: Kirkkojen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asema

1. Unioni kunnioittaa sitä asemaa, joka kirkoilla ja uskonnollisilla yhdistyksillä tai yhdyskunnilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioissa, eikä puutu siihen.

2. Unioni kunnioittaa myös elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemaa.

3. Unioni käy avointa ja säännöllistä vuoropuhelua näiden kirkkojen ja järjestöjen kanssa tunnustaen niiden identiteetin ja erityisen tehtävän."

Myös pohjoismaalaisten pitäisi mielestäni käsittää se, että ensimmäinen momentti antaa jäsenvaltioille oikeuden säätää millaisia uskonnonvapauslakeja, jumalanpilkkalakeja, hautaustoimilakeja jne. tahansa, myös sellaisia kuin Suomen äskettäin säädetyt huonot lait. EU ei siis tulevaisuudessa puutu Suomessa tapahtuvaan uskonnon pakkosyöttöön päivähoidossa ja kouluissa eikä evankelis-luterilaisen kirkon hautausmaamonopoliin.

Saksalaiset uskonnottomat huomauttavat, että momentti sallii myös sellaisen lainsäädännön, joka muutoin on esimerkiksi kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen vastainen. Monet EU:ssa toimivista uskonnoista eivät tunnusta edes YK:n Ihmisoikeuksien julistusta vuodelta 1948 (esim. islam ei tunnusta sitä. Pohjoismaalaisille tiedoksi, että on olemassa Islamin ihmisoikeuksien julistus, josta puuttuvat kaikki tärkeimmät ihmisoikeudet.).


Suomen kouluissa on turvattu kaikkien muiden katsomuksellisten ryhmien paitsi ateistien ihmisoikeudet. Jos kaikilla uskontokuntien jäsenillä on oikeus saada oman uskonnon opetusta, ateisteilla on oikeus saada ateismin opetusta. Ateistina jätän avoimeksi sen, minkä lajin opetusta agnostikoilla on oikeus saada, tähän kysymykseen vastatkoot agnostikot itse. Yllä oleva artikla takaa, että ateistien oikeudet voidaan vastaisuudessakin jättää Suomessa huomioimatta.

Yllä olevalla en tarkoita sitä, ettei esimerkiksi humanistiateisteilla olisi oikeutta laittaa lapsiaan evankelisluterilaiseen uskonnonopetukseen tai agnostikoille tarkoitettuun opetukseen. Tarkoitan pelkästään sitä, että niillä ateisteilla, jotka haluavat lapsilleen ateismin opetusta kouluissa, on siihen oikeus. Muut ateistit tai agnostikot halutkoot minun puolestani mitä tahansa.


Erkki Hartikainen

Vapaa Ajattelijan 4/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon