Vapaa Ajattelija 2-3/2003

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 2-3/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon


STM vaatii lasten silpomista


Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat maaliskuisissa kannanotoissaan vaatineet pikkulasten silpomista uskonnollisin perustein. STM:n antaman ohjeistuksen mukaan Suomessa asuvien islamilaisten vanhempien poikalapset tulisi ympärileikata julkisissa sairaaloissa julkisilla varoilla. Asiasta ei ole säädetty lakia, koska toimenpide ei kuulu sairauden hoitoon, joka on julkisen terveydenhuollon lakisääteinen tehtävä.

Hallinnollinen ohjeistus lähetettiin (länsimaiselle oikeusvaltiolle ominaisen laillisuusperiaatteen vastaisesti), jotta julkisvallan piirissä voitaisiin ryhtyä tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin jo ennen lain säätämistä. STM on kuitenkin käynnistänyt valmistelutyön asiaa koskevan lain säätämiseksi. Kuntaliitto on yhtynyt STM:n kantaan ja pitää lausunnossaan lain säätämistä tarpeellisena. Perusteena on "välttää epämääräisissä oloissa tehdyt leikkaukset ja niistä aiheutuvat kivunlievitysongelmat."

Tuolloinen sosiaali- ja terveysministeri Eva Biaudet on tiedetysti puoltanut seksin ostokiellon säätämistä, jonka perusteluna on ollut luoda virallinen signaali, jolla viestitään, että aikuisen ihmisen sukupuolielinten vastikkeellinen käyttäminen tavalla johon tämä vapaaehtoisesti suostuu ei ole hyväksyttävää. Prostituution saattamista päivänvaloon sillä perusteella, että vältettäisiin ne lieveilmiöt, joita voidaan pitää selvinä ihmisoikeusloukkauksina, ei ole tällaisen logiikan mukaan ollut suotavaa. Asettuukin outoon valoon, että STM on samanaikaisesti tukenut aktiivisesti sitä, että lasten sukupuolielinten silpominen pelkästään vanhempien uskonnollisen mielivallan siunauksella saisi tuekseen lainsäätäjien ja viranomaisten hyväksynnän - ja että perusteluna on sama toiminnan saattaminen päivänvaloon.

Terveydenhuoltohenkilökunnan piirissä STM:n suositus on jo herättänyt laajaa vastustusta. Lääkäriliitto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ovat esittäneet lausuntonsa, joissa ovat vedonneet eettisiin näkökohtiin sekä julkisten resurssien rajallisuuteen.

Lääkäriliiton mukaan ympärileikkauksesta koituu aiheeton terveysriski. Tilannetta pahentaa vielä se, että toimenpide tehdään lapselle, joka ei itse pysty päättämään asiasta. Muutoinkin kuormitetulle julkiselle terveydenhuollolle ei pidä sälyttää enää tehtäviä, jotka eivät kuulu terveyden edistämiseen tai sairauksien hoitoon.

HUS:n lausunnon mukaan uskonnollisista tai kulttuurisista syistä tehty ympärileikkaus on lääketieteellisesti perusteeton ja haitallinen. Lisäksi ympärileikkausta voidaan pitää lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen, Euroopan neuvoston yleissopimuksen, Suomen lääkäriliiton eettisten ohjeiden ja yleisen lääkärietiikan vastaisena.

Myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puheenjohtaja Esko Länsimies (Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijain jäsen) on ilmoittanut STM:lle, ettei Kuopion yliopistosairaalassa aiota noudattaa ministeriön ohjetta ennen kuin eduskunta on laatinut asiaa koskevan lain.


Tyttöjen ympärileikkauksen tiettyjen äärimuotojen vakavat terveyshaitat ovat laajalti tiedossa; Suomen julkisessa terveydenhuollossa ei ole suostuttu tyttölasten sukupuolielinten silpomiseen uskonnollisin perustein. Poikien ympärileikkaus saattaa sekin pahimmillaan aiheuttaa esim. peniksen kuolion, joka johtaa amputointiin.

Tyttöjen ympärileikkaus tuomitaan terveyshaittojensa perusteella lapsen törkeänä pahoinpitelynä, joka voi olla laillinen peruste pakkohuostaanotolle. Näin katsotaan oletusarvoisesti oikeaksi menetellä silloinkin, jos tyttölapsen sukupuolielinten silpominen tapahtuu kotioloissa keittiöveitsin tai lasinsirpalein. Vanhempien uskonnollista vakaumusta ei ruumiinvamman tuottamisen kohdalla katsota oikeudellisesti relevantiksi seikaksi. Voidaankin kysyä, miksi ei poikien sukupuolielinten silpomiseen suhtauduta oikeudellisesti samalla tavoin. Tuleeko ruumiinvamman tarkoituksellinen ja suunniteltu tuottaminen lapselle jotenkin oikeutetuksi siitä, että se on terveyshaitoiltaan lievempää (vrt. "lievä raiskaus", joka edelleen on rikos)?

Mahdollisesti syynä on sekin, että Suomessa on vakiintuneessa asemassa toiminut juutalaisyhteisö, joka on sukupolvien ajan leikkauttanut poikalapsensa yksityislääkäreillä. Nyt suunnitteilla oleva laki ympärileikkauksista koskisi käytännössä vain Suomeen muuttaneiden islamilaisten vanhempien lapsia, jotka tähän asti on leikattu kotioloissa ilman riittävää kivunlievitystä ja ilman asianmukaista hygieniaa.

Suomessa voimassa olevien lakien mukaan lapseen kohdistettu ruumiillinen pahoinpitely on rikos, jota ei voida oikeuttaa millään vanhempien vakaumuksella. Suomen viranomaiset ovatkin selvästi taipumassa islamistiseen poliittiseen ideologiaan sisältyviin länsimaisen oikeusvaltion periaatteiden vastaisiin vaatimuksiin ottamalla virallisesti sellaisen kannan, että uskonnollisen yhteisön oikeudet menevät ristiriitatilanteessa yksilön oikeuksien ylitse.

Taustalla on ilmeisesti sellainen muodikas relativistinen ja kollektivistinen käsitys moniarvoisuudesta, jossa siviiliyhteiskunnan moniarvoisuutta ei käsitetä yksilöiden nauttiman omakohtaisen valinnanvapauden seurauksena, vaan monien erilaisten "kulttuurien" välisenä harmonisena yhteiselona, joiden suhteen yksilöllä ei ole valintaa. Jopa Vaparit-listalla on tässä yksittäisessä kysymyksessä ilmennyt äänenpainoja, joissa lapsen ruumiillisen koskemattomuuden suojeleminen uskonnollisten yhteisöjen väkivaltaiselta mielivallalta on onnistuneesti leimattu "suvaitsemattomuudeksi" vieraita kulttuureja kohtaan - ikään kuin "kulttuuri" olisi elävä olento, jolla on oikeuksia.

Teksti: Janne Vainio

Vapaa Ajattelijan 2-3/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon