Vapaa Ajattelija 2-3/2003

jumalaton kulttuurilehti

Vapaa Ajattelijan 2-3/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon


Demokratian jatkuva vallankumous


Francis Fukuyama väittää kommunistiblokin luhistumisen merkinneen historian loppua. Marxin, Snellmanin ja Steinerin kaltaisten nuorhegeliläisten olettama "historian lakien" kehityssuunta on saanut lopullisen ilmestyksensä ja ilmoituksen antama evidenssi osoittaa dialektisen maailmanhengen johdattavan meitä kohti liberaalia demokratiaa ja globaalia markkinataloutta. Jumala puhuu näkymättömän kätensä kautta.

Mikä on se historia, jonka kerrotaan loppuneen? Kenelle viesti on suunnattu? Sitä ei selvästikään ole suunnattu liberaaleille, joita koko tämä historismin kurjuus hymyilyttää. Viestiä ei ole suunnattu myöskään uskovaisille, jotka joka tapauksessa olettavat Jumalan suunnitelman olevan tutkimaton - eikä sitä ole suunnattu postmoderneille relativisteille, joille historia on vailla kokoavaa suuntaa.

Historian lopun evankeliumi on suunnattu niille, jotka aikaisemmin luottivat nuorhegeliläisessä lapsenuskossa, että historialla on suunta ja päämäärä ja että kommunistisen blokin olemassaolo on siitä historiallisena evidenssinä - hieman kuten Jeesuksen elämä sille kristilliselle lähetyssaarnaajalle, joka on sydämensä puhtauden vaalimisen tähden valmis väärentämään historiallisia todisteita oman uskonsa tueksi.

Miksi juuri heille? Tarvitaanko entisiä marxilaisia nykyisen suurvaltahegemonian oikeuttamiseen; eikö tämä hegemonia olekaan itseään täydentävä ja ruoki itse itseään kuin myyttinen Leviathan-käärme joka syö omaa häntäänsä?

Ei ole - ei ollut, eikä koskaan tule. Jokainen imperiumi on tarvinnut tuekseen altruistisen maailmanparantamisen jaloja aatteita siitä alkaen, kun roomalainen valtaeliitti nojasi aluksi stoalaisuuteen ja myöhemmin kristinuskoon. Eräs taustalla ollut syy kristinuskon voittokulkuun oli se, että kristinusko vetosi imperiumin köyhään enemmistöön helpommin kuin stoalainen universalismi, joka elitistisesti asetti oikean järkeilyn (recta ratio) toiveiden ja pelkojen edelle.

Liberaalidemokraattinen universalismi nauttii samoista syistä laajaa epäluottamusta. Ideologian elitistisyys on siinä, että se lupaa samoja ihmisoikeuksia kaikille sukupuoleen, ihonväriin ja uskontoon katsomatta. Se ei lupaa mitään erityisesti kenellekään - eikä myöskään erityisesti muslimeille tai kristityille, joiden uskontoon kuuluu velvoite mennä ja tehdä kaikista ihmisistä heidän oman jumalansa kuuliaisia opetuslapsia. Se herättää toisaalta myös älymystöluokan vastustuksen. Intellektuelleja ei enää tarvita tehtailemaan kansakunnalle suuria kertomuksia. Älymystön huoli siitä, ettei Humen giljotiinin kuohitsemalla myyttisellä "totuudella" olekaan arvovaltaa sanella yhteisiä arvoja on yhteinen kirkon ja papiston kanssa.

Kaikista näistä syistä - ja monista muista - liberalismin oletettu "hegemonia" on niin horjuva, että olisi liioittelua luonnehtia sitä nykyhetken hallitsevaksi ideologiaksi. Yksi todellinen syy ylitse muiden on kuitenkin se, ettei se tosiasiassa ole palvellut myöskään vahvimmassa asemassa olevien valtaeliittien asemaa muutoin kuin välttävästi. Jos olisi mahdollista oikeuttaa jonkin suurvaltapoliittisen rakennelman olemassaolo vetoamatta sen kykyyn toimia tehokkaasti "vapauden ja demokratian" ristiretkien välineenä, sellainen suoraviivaisempi oikeutus olisi imperiumin valtaeliitin ydinjoukolle luultavasti paljon käyttökelpoisempi.

Näin on tehtykin kaikkialla, missä se vain suinkin on ollut mahdollista - jopa läntisessä Euroopassa fasismin nousun aikoihin. Vapaan maailman arvoihin vedotaan kaiken järjen mukaan vain olosuhteiden pakosta - kuten siksi, että USA:n kansalaisille muovattu isänmaallisuuden suuri kertomus niveltyy yhä tiiviisti perustuslakihenkeen. USA:n perustuslaki on amerikkalaisille paljolti sitä, mitä Kalevala suomalaisille: pyhäinjäännös, jota palvotaan ajattelematta sen sisältämää aatteellista viestiä.

Asetelma herättää toivoa ja pelkoa. Toiveikkaana voidaan nähdä, että länsimaissa on nykyisin pakko vedota "vapauden ja demokratian" myyttisiin ilmaisuihin ennen kuin imperiumin sotilaalliseen rakentamiseen tähtääviä interventioita voidaan pitää edes ymmärrettävällä tavalla hyväksyttävinä. Pelkoa herättävää sen sijaan on, että "vapauden ja demokratian" arvot voivat säilyä vain niin kauan kuin sota nähdään poikkeuksellisena tilanteena, jota ei ole tarkoitettu pysyväksi yhteiskuntajärjestyksen perustaksi - ja että nykyisessä tilanteessa interventioiden arkipäiväisyys on jo saattanut tehdä tämän rajanvedon epäselväksi.

Vietnamin sota, joka alkoi menestyksekkäinä torjuntavoittoina, jouduttiin keskeyttämään paljolti juuri tämän sovittamattoman ristiriidan takia. Vietkong olisi voitu voittaa, jos liittovaltioon olisi julistettu kansallinen poikkeustila siinä vaiheessa, kun sodanvastaisen liikkeen aiheuttamat paineet tekivät sodan hinnasta poliittisesti liian kovan - mutta sota ei sittenkään ollut amerikkalaiselle yhteiskunnalle sellaista terveydenhoitoa, jota olisi haluttu jatkaa.

Neuvostoliitossa tai Kiinassa tällaisesta ristiriidasta ei ole ollut tietoakaan, sillä totalitaarisen valtion hallintokoneisto pohjautuu jo ideologisesti jatkuvan poikkeustilan ylläpitämiseen. Poikkeustilan käsite on ymmärrettävissä vain suhteessa liberaaliin valtioon, jossa vallitsee käsitys oikeuksista, joihin valtiovalta ei voi kajota. Totalitaarinen valtio on periaatteellisesti sotatilassa jatkuvasti, sillä sen ideologisena tehtävänä on levittää tiettyä vallankumouksellista sanomaa niin kauan, kunnes koko maailma on soveltuvilta osin sen alaisuudessa.

Ei olekaan yllättävää, että myös USA:n hallituspiirien takana olevalla Neocon-ideologialla (neokonservatismilla) on taustallaan osittain marxilaiset juuret. Huomattavan monet johtavat Neocon-ideologit ovat entisiä trotskilaisia, joiden aatteellisen retoriikan taustalla on jatkuvan vallankumouksen idea, joka edellyttää siviiliyhteiskunnan laajaa haltuunottoa. On jopa puhuttu "Trotskin kostosta", joka alkoi jo 1950-luvun kommunistivainojen aikana paitsioon jääneiden trotskilaisten ilmiantaessa neuvostomielisiä kommunisteja.

William Kristolin ja Robert Kaganin lanseeraama "myötäelävän maailmanhegemonian" käsite on neotrotskilainen. Jatkuva vallankumous on maailmanlaajuinen sotatilanne, joka ei voi loppua yhden maan sisäiseen rauhantilaan. Jatkuvan vallankumouksen logiikalla voidaan puhua "vapauden ja demokratian" levittämisestä, vaikka vallankumouksellista toimeenpanovaltaa käytettäisiin jatkuvin poikkeusvaltuuksin. Sotatila on demokratiaa. Jatkuvan vallankumouksen teoreetikot eivät nähneet ideologista estettä sille, että nykyisyydessä elävien ihmisten elämä uhrataan jonkin tulevan "historian lopun" hyväksi, jota nämä ihmiset eivät voi kokea tässä maailmassa.

Sotatilan jatkumiselle ei ole riittävää jatkaa sotatoimia, vaan poikkeustila on kirjoitettava sisälle kansalaisten identiteettiin, jonka kautta heistä tulee hallittavia. Länsimaissa kansalaisten luottamus järjestelmään on jo saattanut tulla riippuvaiseksi hätätilaretoriikan poliittisesta kokaiinihuumauksesta; silloin kun joukkoja ei voida mobilisoida sotilaallisesti, valtion terveyttä hoidetaan käymällä rajoittamatonta sisällissotaa yhteiskuntaruumiin sisäisiä hyviä vihollisia vastaan.

Yksittäisen ihmisen kannalta kysymys voi olla kuolemanjälkeisen elämän asiasta vähintään siinä määrin kuin kristinuskon ja islamin kaltaisissa pyhän sodan uskonnoissa. Ei olekaan yllättävää, että kommunistiblokin luhistuessa maailmanvallankumouksen dialektiikka on palannut uudelleen aikaisempiin kristillissiveellisiin ilmaisumuotoihin.

Janne Vainio

Vapaa Ajattelijan 2-3/2003 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon