Vapaa Ajattelja

jumalaton kulttuurilehti


Vapaa Ajattelijan 1/1999 sisällysluetteloon | Vapaa Ajattelijan sisällysluetteloon | Vapaa-ajattelijain liiton sivustoon




Vaalit

Vaalit

Vaalirallin aloittaa eduskuntavaalit maaliskuussa. VA:n toimitus selvitti onko vapaa-ajattelijoille tarjolla ehdokkaita jotka huomioivat uskonnottoman näkökulman.


8.6.1998 oli äänestyksessä hallituksen esittämä rikoslain uudistus, jossa 10§ Uskonrauhan rikkominen olisi muotoiltu "Joka 1)loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/22) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä tai 2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi." Keskustan edustaja Juhani Alaranta teki kuitenkin oman esityksensä voimassaolevan(vuodelta 1889) pykälän säilyttämisestä ennallaan. Hän perusteli asiaa: "...edustajat...miettivät vielä kaksi kertaa, onko niin paha asia, jos paksussa Suomen lakikirjassa yhdessä pykälässä yhden kerran vielä lukee isolla J-kirjaimella kirjoitettu Jumalan nimi, niin että kansalaiset todella tietäisivät, että meidän lainsäätäjien tahto on se, että Jumalaa ei pilkattaisi julkisesti eikä herjattaisi julkisesti." Sanotaan että kansalla on lyhyt muisti. Haluamme virkistää lukijoidemme ajatusta ja luettelemme ne kansanedustajat, jotka äänestivät jumalanpilkka pykälän säilymisen puolesta rikoslaissa. (Tästä voi siirtyä ohi luettelon)

e Aho Esko kesk.
e Aittoniemi Sulo kesk.
e Ala-Nissilä Olavi kesk.
e Alaranta Juhani kesk.
e Antvuori Pirjo-Riitta. KOK
e Aula Maria kesk.
e Bremer Klaus r
e Bryggare Arto sd
e Hurskainen Sinikka sd
e Hyssälä Liisa kesk.
e Isohookana-AsunmaaTytti kesk.
e Itälä Ville KOK
e Juhantalo Kauko kesk.
e Jääskeläinen Jouko SKL
e Jäätteenmäki Anneli kesk.
e Kallio Timo kesk.
e Kallis Bjarne SKL
e Kanerva Ilkka KOK
e Kankaanniemi Toimi SKL
e Kantalainen Kari KOK
e Karjula Kyösti kesk.
e Kemppainen Hannu kesk.
e Kiviniemi Mari kesk.
e Kokkonen Paula KOK
e Komi Armas kesk.
e Korhonen Riitta KOK
e Korteniemi Ossi kesk.
e Koskinen Jari KOK
e Kuisma Risto rem
e Kuosmanen Pekka KOK
e Kurola Osmo KOK
e Lahtela Esa sd
e Lamminen Kalevi KOK
e Leppänen Johannes kesk.
e Lindqvist Maija-Liisa kesk.
e Lämsä Eero kesk.
e Löv Pehr r
e Markkula Markku KOK
e Markkula-Kivisilta Hanna KOK
e Myllyniemi Kari kesk.
e Mölsä Tero kesk.
e Nurmi Tuija KOK
e Ojala Arja sd
e Olin Kalevi sd
e Partanen Erkki J. sd
e Pehkonen Tauno SKL
e Pekkarinen Mauri kesk.
e Peltomo Pirkko sd
e Perho-Santala Maija KOK
e Pesälä Mikko kesk.
e Rajamäki Kari sd
e Ranta-Muotio Aulis kesk.
e Rask Maija sd
e Rehn Vuokko kesk.
e Rinne Heikki sd
e Ryhänen Matti kesk.
e Räsänen Päivi SKL
e Saapunki Pauli kesk.
e Saari Aapo kesk.
e Sasi Kimmo KOK
e Savela Oiva KOK
e Siimes Outi KOK
e Sjöblom Juhani KOK
e Smeds Sakari SKL
e Suhola Aino kesk.
e Taina Anneli KOK
e Takkula Hannu kesk.
e Tulonen Irja KOK
e Tykkyläinen Marja-Liisa sd
e Vanhanen Matti kesk.
e Veteläinen Maija-Liisa kesk.
e Viljamaa Marja-Leena sd
e Vistbacka Raimo ps
e Väistö Matti kesk.
e Zyskowicz Ben KOK
t Mähönen Raimo sd
t Virtanen Pertti evir


Kansanedustaja Jaakko Laakso vas. on tehnyt uuden aloitteen rikoslain muuttamiseksi vastaamaan nykyaikaisen oikeusvaltion tarpeita, jossa rikoslaki ei toimi tietyn uskontokunnan jumala-käsityksen edistäjänä. Tämän aloitteen ovat allekirjoittaneet :(Tästä voi siirtyä ohi luettelon)

Vasemmistoliitosta
Jaakko Laakso
Iivo Polvi
Eila Rimmi
Timo Laaksonen
Jorma Vokkolainen
Annika Lapintie
Pentti Tiusanen
Mikko Immonen
Reino Laine
Matti Huutola
Pekka Saarnio
Mikko Kuoppa
Veijo Puhjo
Esko-Juhani Tennilä
Claes Andersson
Kari Uotila
Jarmo Wahlström
Anne Huotari
Esko Helle
Pekka Leppänen
Sosialidemokraateista
Mikko Elo
Säde Tahvanainen
Kimmo Kiljunen
Jukka Roos
Jorma Rantanen
Marjaana Koskinen
Tapio Karjalainen
Vihreistä
Irina Krohn
Satu Hassi
Tuija Maaret Pykäläinen
Nuorsuomalaisista
Jukka Tarkka
Remonttiryhmästä
Risto Kuisma


Puolueista kaksi on ottanut selkeän myönteisen kannan kirkon ja valtion erottamiskysymykseen. Vasemmistoliitto on puoluekokouksessaan 22.-25.5.1998 hyväksynyt asiaa koskevan kannanoton ja tämän perusteella "Vasemmistoliitto on valmis kaikkiin ratkaisuihin, joilla puututaan kirkon erioikeuksiin, kuten yhteisövero-osuuteen, sekä kirkon ja valtion erottamiseen toisistaan."
Nuorsuomalaisten puoluehallitus on 3.9.1998 antanut kannanoton, jossa " Nuorsuomalaiset katsovat että kaikkien uskontojen tulee olla tasavertaisessa asemassa valtioon nähden" ja "Ensimmäinen askel kohti uskonnollista tasavertaisuutta on yhteisöjen vapauttaminen kirkollisverosta. Vero on moraalisesti kestämätön ja asettaa kirkon oman etiikan kyseenalaiseen valoon kun se hyväksyy tuloja järjestöiltä, jotka vastustavat kirkon pyrkimyksiä."

Muilta puolueilta puuttuvat selkeät kannanotot kirkon ja valtion erottamiseen. Uskonnoton äänestäjä saa siis olla tarkkana kenelle äänensä antaa. Jokaisesta puolueesta löytyy varmaan niitä jotka ajavat myös uskonnottomien asiaa. Alkuvuoden VA-kunniamaininta on annettava Kirkkonummen kunnanvaltuustossa hääräävälle vihreälle ja vapaa-ajattelijalle Marjokaisa Piiroselle ja häntä tukeneille. Kirkkonummen hurskaat kunnanvaltuuston edustajat tekivät esityksen, että valtuustotyöskentely olisi aina vuodenalussa aloitettava jumalanpalveluksella. Aloite loukkasi Marjokaisaa ja niinpä hän esitti "Tähän asti olemme saaneet tehdä valtuustotyötä rauhassa, ilman, että mitkään uskovaiset ovat työtämme häirinneet... Valtuuston tehtävä on päättää kunnan asioista ja toimia kunnan ylimpänä päättäjänä, ei osallistua uskonnolliseen toimintaan....Esitän että tämä aloite palautetaan." Valtuusto aloitti vuoden 1999 jumalanpalveluksella, mutta ensivuonna on tehtävä jälleen uusi päätös. Torjuntavoitto, onnittelemme.
Viimeaikoina kirkko on yrittänyt ajaa kunnissa paitsi edellä esitetyn kaltaisia uskonnonvapautta loukkaavia päätöksiä, myös kansalaisten yhdenvertaisuutta uhkaavia päätöksiä.

Edellisessä lehdessämme kerroimme Sauvon kunnan nuoriso-ohjaaja kaavailuista, jossa virka olisi jaettu kahteen osaan. Kinnulan kunta on myös kaavaillut musiikkikasvattajan viran jakamista seurakunnan kanssa. Kuntaliitto on todennut järjestelyn lainvastaiseksi. Uskonnottomien oikeuksien puolustaminen kunnissa vaatii Marjokaisa Piirosen kaltaisten rohkeitten vaikuttajien esiinmarssia. 

Timo Meltti