Vapaa-ajattelijain liitto ry

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n säännöt

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
 

ustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

YHTIöJäRJESTYS


1 § Yhtiön toiminimi on Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab ja kotipaikka
Helsingin kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala on kirjojen, lehtien, audiovisuaalisten tuotteiden,
äänilevyjen ja -kasettien kustantaminen, maahan tuonti ja maasta vienti
sekä edellä mainittujen tuotteiden kauppa.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisitoistatuhatta (15.000) markkaa ja
enimmäispääoma kuusikymmentätuhatta (60.000) markkaa, joissa rajoissa
osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta korottaa tai alentaa.
Osakkeen nimellisarvo on viisisataa (500) markkaa.

4 § Yhtiön osakkeita eivät saa omistaa ulkomaalaiset, ulkomaiset
yhteisöt eivätkä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä
heinäkuuta 1939 annetunlain 2 §:ssä, sellaisena kuin se on osittain
muutettuna 31 päivänä toukokuuta 1974 annetussa laissa, mainitut
suomalaiset yhteisöt eikä osakkeita saa luovuttaa ulkomaalaisille tai
edellä sanotuille yhteisöille.

Yhtiön jokainen osake on varustettava merkinnällä, jossa kielletään
luovuttamasta osaketta ulkomaalaiselle tai edellä mainituille
yhteisöille.  Vastaava merkintä on tehtävä myös osakeluetteloon,
mahdollisesti annettavaan väliaikaiseen todistukseen ja osakkeeseen ehkä
kuuluvaan talonkiin.

5 § Jos yhtiön osake millä saannolla tahansa siirtyy muulle kuin yhtiön
osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava yhtiön hallitukselle, jonka 14
päivän kuluessa tulee ilmoittaa siirrosta Vapaa-ajattelijain liitto
ry:lle ja muille yhtiön osakkaille.  Vapaa-ajattelijain liitto ry:llä on
ensisijainen oikeus lunastaa osake 40 päivän kuluessa siitä kun ilmoitus
hallitukselle tehtiin, osakkeen nimellisarvosta.  Ellei
Vapaa-ajattelijain liitto ry lunasta osaketta, on muilla osakkailla
lunastusoikeus edellä mainitusta hinnasta 60 päivän kuluessa
hallitukselle tehdystä siirtoilmoituksesta lukien.

Jos viimeksi mainitussa tapauksessa useat osakkaat haluavat käyttää
lunastusoikeutta, on osakkeet jaettava lunastukseen halukkaiden
osakkeitten kesken heidän omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa
suhteessa ja siltä osin kuin tämä ei käy päinsä, arvalla.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin.

6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja
kolme (3) varajäsentä.  Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia
ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen
jäsenistä on saapuvilla.  Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin.  äänten
jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksenpuheenjohtajan ja
vähintään yhden hallituksen siihen valitseman jäsenen allekirjoitettava.

8 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee
hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa
hallintoa.  Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön
hallitus.

9 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen
jäsenen kanssa sekä hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt joko
keskenään kaksi yhdessä tai toisena yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

10 § Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä.
Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain.  Tilinpäätös on
maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden
tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa
tämän jälkeen, kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen varsinaista
yhtiökokousta.

12 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti tai
julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä.
Kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä
viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.  Muut tiedonannot
toimitetaan osakkeille kirjeitse.

13 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Kokouksessa on esitettävä

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
  toimintakertomuksen;
 2. tilintarkastuskertomus;
  päätettävä
 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio
  antaa aihetta;
 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
 7. talousarviosta;
  valittava
 8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä
 9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

  *   *   *
 

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki puh. 0440 715 601 fax (09) 739 055
email
val@vapaa-ajattelijat.fi
Kommentoitavaa sivuista? Ruusuja ja risuja? Kerro se meille!