Vapaa-ajattelijain liitto ry

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n säännöt

Vapaa-ajattelijan käsikirja
Kannanottoja
Tietoa
Jäsenyhdistykset
Jäsenhakemus
Lähetä kortti
Linkkejä
 
Vapaa Ajattelija -lehti
 
[sivukartta]
 

Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistyksen

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on NN:n vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on N.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on koota vapaa-ajatuksellisen maailmankatsomuksen omaavat ja uskontokuntiin kuulumattomat henkilöt yhdistyksen jäsenyyteen toimimaan yhteiskunnallisen ja oikeudellisen asemansa parantamiseksi. Se on poliittisesti sitoutumaton ja ajaa uskonnottomien etuja, oikeuksia ja oikeusturvaa sekä edistää uskonnottoman todellisuuskäsityksen leviämistä. Yhdistys on Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, puhe- ja esitelmätilaisuuksia, kustantaa ja levittää lehtiä sekä muita julkaisuja, jotka edistävät ja tukevat yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistys neuvoo uskontokuntiin kuulumattomia henkilöitä avioliittojen solmimisessa, nimenantotilaisuuksien järjestämisessä, hautausmenojen suorittamisessa, hautapaikkojen hankkimisessa, sekä muissa samanlaisissa yhdistyksen toimintamuotoihin soveltuvissa kysymyksissä. Yhdistys voi omistaa hautausmaan. Yhdistys valvoo uskontokuntiin kuulumattomien jäsentensä oikeuksien toteutumista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta, sekä sellaisia maa- ja vesialueita, joiden käyttö tukee yhdistyksen toiminnan tarkoitusta. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaiset luvat. Yhdistys voi kuulua toimintansa tukeviin yhdistyksiin. Päätöksen yhdistyksiin liittymisestä tai niistä eroamisesta tekee yhdistyksen kokous.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä uskonnollisiin järjestöihin kuulumattoman ja mitään uskontoa tunnustamattoman viisitoista (15 ) täyttäneen henkilön.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä

a)jos hän jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

b) jos hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tai kieltäytyy noudattamasta hallituksen tai muun päättävän elimen antamia sääntöihin ja päätöksiin perustuvia ohjeita, tai ei täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai muuten toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan

c) jos hän aiheuttaa yhdistyksen toiminnalle tai maineelle merkittävää vahinkoa käyttäytymällä asiattomasti tai toimimalla omavaltaisesti yhdistyksen nimissä tai edustajana.

Kohdassa a) mainitussa tapauksessa erottamisoikeus on hallituksella. Kohdissa b) ja c) mainituissa tapauksissa päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous.

Hallitus on oikeutettu harkintansa mukaan vapauttamaan jäsenen jäsenmaksunsa suorittamisesta tai alentamaan jäsenmaksua kunakin maksukautena erikseen tekemällään päätöksellä (esim. sosiaaliset perusteet, kuten työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys tai muu vastaava).

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) tai enintään kymmenen (8) varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) tai enintään neljä (4) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on :

a) valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät sääntömääräiset ja mahdolliset muut asiat sekä kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja esitellä asiat kokoukselle

b) pitää jäsenluetteloa, tehdä jäsenselvitys liitolle viimeistään liittomaksun yhteydessä

c) tehdä esitys liittokokousedustajista yhdistyksen kokoukselle sekä valvoa yhdistyksen edustajien, toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa

d) huolehtia yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidosta sekä toimintakertomuksista ja -suunnitelmista.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa ei voi käyttää äänestysvaltakirjaa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat. Kokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti lähettää sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat antaneet siihen luvan ja ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. valitaan toimikunnat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 6. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 8. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. päätetään toimihenkilöiden palkkioista
 10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kokouksessa kannattaa sääntöjen muuttamista. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa

13 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen."

14§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

 

 

Neljäs linja 1, 00530 Helsinki puh. 0440 715 601 fax (09) 739 055
email
val@vapaa-ajattelijat.fi
Kommentoitavaa sivuista? Ruusuja ja risuja? Kerro se meille!